E4-om­lägg­ning i Hägg­vik

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Un­der två helger i no­vem­ber kom­mer Tra­fik­ver­ket att läg­ga om tra­fi­ken på E4 vid Hägg­vik för att flyt­ta kör­fält. Tra­fik­skyl­tar längs sträc­kan för­var­nar för det­ta.

Den förs­ta sker nat­ten mel­lan den 10 och 11 no­vem­ber. Då läg­ger Tra­fik­ver­ket om tra­fi­ken på E4:an i sö­der­gå­en­de rikt­ning. Den and­ra sker nat­ten mel­lan den 17 och 18 no­vem­ber. Då läg­ger de om tra­fi­ken i norr­gå­en­de rikt­ning.

To­talt hand­lar det om nio kör­fält som ska flyt­tas. Has­tig­he­ten sänks på den ak­tu­el­la sträc­kan och tra­fik­skyl­tar längs E4 kom­mer för­var­na om om­lägg­ning­en.

Mer in­for­ma­tion finns på webb­si­dor­na www.tra­fik­ver­ket.se och www.tra­fi­ken.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.