Kom­mu­nen har på­bör­jat ut­för­sälj­ning­en av skol­lo­ka­ler

Nu har kom­mu­nens om­de­bat­te­ra­de för­sälj­ning av skol­lo­ka­ler in­letts. Först ut är Räl­sens och Stal­lets sko­lor och för­sko­lor i Norr­vi­ken och Vi­by.

Vi i Sollentuna - - Nyheter - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Vi i Sol­len­tu­na har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om kom­mu­nens pla­ner på att säl­ja ut ett an­tal skol­fas­tig­he­ter. Det tju­go­tal sko­lor och för­sko­lor som det hand­lar om ägs i dag av kom­mu­nen me­dan skol­verk­sam­he­ten i dem drivs av pri­va­ta ak­tö­rer.

I fram­ti­den kan lo­ka­ler­na i stäl­let kom­mas att bå­de ägas och dri­vas pri­vat – en tan­ke som många i op­po­si­tio­nen ogil­lar.

Frå­gan har stötts och blötts un­der en läng­re tid och näs­ta vec­ka kom­mer det ären­de som gäl­ler den­na för­sälj­ning upp till kom­mun­full­mäk­ti­ge. Be­slu­tet tycks dock i prak­ti­ken re­dan va­ra fat­tat, då kom­mu­nen den­na vec­ka of­fent­lig­gjor­de det på sin hem­si­da.

– Vi är i ma­jo­ri­tet i kom­mu­nen och det här be­slu­tet fat­ta­des dess­utom med stöd av Mil­jö­par­ti­et och Sol­len­tu­na­par­ti­et – så vi ser in­te att det kom­mer bli någ­ra ra­di­ka­la för­änd­ring­ar i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det är där­för vi kän­de oss be­kvä­ma med att of­fent­lig­gö­ra det här be­slu­tet re­dan nu, sä­ger Hen­rik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

De fas­tig­he­ter som ska säl­jas i det­ta förs­ta ske­de är Räl­sens för­sko­lor och sko­lor i Norr­vi­ken och Vi­by samt Stal­lets för­sko­la och sko­la i Norr­vi­ken. De ägs al­la av sam­ma mo­der­bo­lag: At­vexa, som också är det bo­lag som kö­per fas­tig­he­ter­na. Christi­na Ho­dell, VD för sko­lor­na, är nöjd med för­sälj­ning­en:

– Det känns bra. Vi har hu­se­rat här i 25 år och har va­rit nöj­da med Sol­len­tu­na kom­mun som fas­tig­hets­ä­ga­re. Nu blir det vårt mo­der­bo­lag som kö­per oss i stäl­let och det känns bra. Men vi ha­de va­rit li­ka po­si­ti­va till att va­ra kvar i kom­mu­nen.

Hon sä­ger att för­sälj­ning­en in­te kom­mer att på­ver­ka sko­lor­na.

– Nej, in­te på nå­got sätt egent­li­gen. Det en­da är att vi kom­mer att få en annan fas­tig­hets­för­val­ta­re, av­slu­tar Christi­na Ho­dell.

Hen­rik Thu­nes är också myc­ket nöjd med be­slu­tet.

– Det är myc­ket gläd­jan­de att en av vå­ra verk­sam­hets­ak­tö­rer har haft vil­jan att för­vär­va den här fas­tig­he­ten. Det vi­sar att det finns en vil­ja hos vå­ra fri­ståen­de ak­tö­rer att ta över och lång­sik­tigt dri­va den här verk­sam­he­ten vi­da­re.

FO­TO: VIRON ME­DIA

Christi­na Ho­dell, VD för sko­lor­na som ska säl­jas ut först.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

FÖR­SÄLJ­NING. Ma­jo­ri­te­ten vill säl­ja ett an­tal skol­fas­tig­he­ter, där pri­va­ta ak­tö­rer be­dri­ver skol­verk­sam­het. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na stre­tar emot.

DE­BATT. Frå­gan om för­sälj­ning­en väc­ker de­batt, vil­ket vi har rap­por­te­rat om ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.