Över­kla­gar fyr­ver­ke­ridom

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Kom­mu­nen fort­sät­ter rätts­kam­pen för att få till­ba­ka sitt fyr­ver­ke­ri­för­bud. Nu har kom­mu­nen ta­git ären­det yt­ter­li­ga­re ett steg, och det lig­ger nu hos till högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

Kom­mu­nen tyck­te bland an­nat att det var fel att för­valt­nings­rät­ten i sitt av­slag hän­vi­sa­de till en annan dom, där man ne­ka­de till att in­fö­ra för­bud mot för­tä­ring av al­ko­hol på of­fent­lig plats i en hel kom­mun.

”Al­ko­hol­för­tä­ring är, en­ligt kom­mu­nens me­ning, in­te ord­nings­stö­ran­de ut­an­för ett mind­re de­fi­ni­e­rat geo­gra­fiskt om­rå­de. Fyr­ver­ke­ri­er, där­e­mot, på­ver­kar män­ni­skor och djur in­om ett stort geo­gra­fiskt om­rå­de”, skri­ver kom­mu­nen i sitt över­kla­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.