Stop­pa våld i nä­ra re­la­tio­ner med Hus­ku­rage

Vi i Sollentuna - - Insändare -

Våld i nä­ra re­la­tio­ner är ett väx­an­de sam­hälls­pro­blem som mås­te be­käm­pas med al­la till buds stå­en­de me­del. Att som barn växa upp i en fa­milj där det ut­övas våld, det vet vi att det ger men för li­vet. Allt för många barn far il­la, upp­skatt­nings­vis två till tre barn i var­je klass. Allt för många li­der om ing­et görs nu!

För att stäv­ja det­ta pro­blem re­dan i sin linda finns Hus­ku­rage, ge­nom ett ide­ellt ini­ti­a­tiv, som ger me­tod för kun­skap, hand­lings­plan och ef­fekt. Hus­ku­rage ger gran­nar i ett bo­stads­om­rå­de verk­tyg att age­ra om de är oro­li­ga att våld fö­re­kom­mer hos en annan gran­ne.

Väns­ter­par­ti­et har lagt en mo­tion i kom­mun­full­mäk­ti­ge där­för att vi vill att Hus­ku­rage in­förs in­om Sol­len­tu­na­hem för att bi­dra till ökad trygg­het i hem­mil­jön. Trygg­het för barn och för den som blir ut­satt för våld. Samt en sig­nal till vålds­ut­ö­va­ren att vi hör dig fast vi in­te ser dig.

Hus­ku­rage är en­kelt och gra­tis att in­fö­ra. Ge­nom att Sol­len­tu­na­hem sät­ter upp ett po­li­cydo­ku­ment i var­je port och skic­kar ut in­for­ma­tions­brev till hy­res­gäs­ter­na kan Hus­ku­rage lätt im­ple­men­te­ras i bo­stads­om­rå­det. Vi öns­kar också att pri­va­ta vär­dar an­slu­ter sig till Hus­ku­rage. Det hand­lar om om­tan­ke om vår näs­ta och att gö­ra ci­vil­ku­rage till norm där vi bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.