200 nya hy­res­rät­ter ska byg­gas i Ro­te­bro

Sol­len­tu­na­hem har läm­nat in en an­sö­kan om att byg­ga to­talt 200 nya hy­res­rät­ter i Ro­te­bro. Bo­stä­der­na ska byg­gas på nu­va­ran­de par­ke­rings­plat­ser och där det finns möj­lig­het att för­tä­ta.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

Sol­len­tu­na­hem pla­ne­rar att byg­ga 200 nya hy­res­rät­ter i Ro­te­bro. Vid Rotsun­da gård kan par­ke­ring­en och fem en­plans­hus tas i an­språk för att ge plats åt fler­bo­stads­hus.

Sol­len­tu­na­hem har läm­nat in an­sök­ning­ar om nya de­talj­pla­ner för tre av de­ras fas­tig­he­ter i Ro­te­bro. I när­he­ten av Rotsun­da gård, längs Boll­stanäs­vä­gen, fö­reslås 100 nya lä­gen­he­ter upp­de­lat i två oli­ka pro­jekt. Där kan fem bo­stads­hus i ett plan och par­ke­rings­plat­ser kom­ma att er­sät­tas med hög­re fler­bo­stads­hus. Par­ke­ring­ar­na ska i stör­re ut­sträck­ning grä­vas ner un­der bo­stads­hu­sen.

Li­ka många lä­gen­he­ter kan byg­gas vid An­ne­ro­vä- gen, även där ge­nom två oli­ka pro­jekt.

– Det här är om­rå­de­na som vi tror att man kan få bätt­re an­vänd­ning för mar­ken på. Det kan hand­la om att för­tä­ta och att i vis­sa fall ri­va bygg­na­der för att byg­ga nytt, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors (M), ord­fö­ran­de i stads­bygg­nads­nämn­den.

Runt 2 000 av Sol­len­tu­na­hems eg­na be­stånd av hy­res­rät­ter kom­mer att säl­jas ut. Det ska bland an­nat kom­pen­se­ras ge­nom att 1 500 nya hy­res­rät­ter byggs fram till 2024.

– Sol­len­tu­na­hem har in­ven­te­rat sin mark och tit­tat på var man kan för­tä­ta och byg­ga nytt. Vi vet var vi mås­te sät­ta spa­den i mar­ken och när för att hin­na, sä­ger Tho­mas Ar­den­fors.

Ro­te­bro står in­för en stor för­änd­ring de kom­man­de åren, med många bygg­nads­pro­jekt. Men ex­akt när de nya hy­res­rät­ter­na står fär­di­ga är än­nu in­te klart. Från stads­bygg­nads­nämn­dens si­da räk­nat man med åt­minsto­ne ett och ett halvt år in­nan de­talj­pla­ner­na kan va­ra an­tag­na.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

BOLL­STANÄS­VÄ­GEN. Här fö­re­slår Sol­len­tu­na­hem byg­ga 60 nya hy­res­rät­ter på par­ke­rings­y­tor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.