En mil­jon fler bil­jett­kon­trol­ler i år

stäl­let för att plan­ka: allt fler åker med otill­lå­ten ra­bat­te­rad bil­jett. Nu ska bil­jett­kon­trol­ler­na för­dubb­las. Tun­nel­ba­nan är sär­skilt pri­o­ri­te­rad med 4000 kon­trol­ler om da­gen – även på kväl­lar och hel­ger.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

Har du sett fler bil­jett­kon­trol­ler i tun­nel­ba­nan? In­te kons­tigt. Se­dan års­skif­tet har SL in­ten­si­fi­e­rat kri­get mot plan­kar­na.

Nu ska kon­trol­ler­na bli dub­belt så många. Från 2,5 mil­jo­ner om året till 5 mil­jo­ner. Un­der 2018 ”mjuk­star­tas” ar­be­tet med 3,5 mil­jo­ner kon­trol­ler.

Flest kon­trol­ler blir det i tun­nel­ba­nan. Här ska an­ta­let kon­trol­le­ra­de bil­jet­ter öka med cir­ka 1,4 mil­jo­ner per år – el­ler runt 4 000 om da­gen.

Sär­skilt fo­kus läggs på plat­ser och tid­punk­ter där pro­ble­men med fusk- och tju­våk­ning be­döms som störst. Som helg­kväl­lar, vil­ka länge va­rit hög­tra­fik för plank­ning. Fle­ra bil­jett­kon­trol­ler ska ske un­der färd, i stäl­let för så kal­la­de ut­pas­se­rings­kon­trol­ler.

Fus­ket i SL-tra­fi­ken mins- ka­de un­der 2017 med 1,2 mil­jo­ner re­sor, jäm­fört med året in­nan.

Sam­ti­digt som an­ta­let bil­jett­kon­trol­ler och kon­trol­lan­ter ut­ö­kas kraf­tigt har fus­ket mins­kat de se­nas­te åren. Un­der 2017 fus­ka­des det för 254 mil­jo­ner kro­nor, upp­skat­tar SL. Det är en minsk­ning med 13 mil­jo­ner kro­nor från året in­nan.

Se­dan 2015 har fus­ket i SL­tra­fi­ken mins­kat med runt 20 pro­cent. Un­der sam­ma tid har an­ta­let ut­fär­da­de bö­ter i bil­jett­kon­trol­ler för­dubb­lats från cir­ka 15 000 till över 30 000 per år.

– Ar­be­tet mot fusk- och tju­våk­ning har va­rit pri­o­ri­te­rat för mig se­dan jag till­träd­de som tra­fiklands­tings­råd. Det är ett ar­be­te för en kol­lek­tiv­tra­fik till för he­der­li­ga och be­ta­lan­de re­se­nä­rer. Ett ar­be­te där jag kän­ner ett stort stöd hos stock­hol­mar­na och som nu kan vi­sa på kon­kre­ta re­sul­tat, sä­ger tra­fiklands­tings­rå­det Kristoffer Tam­sons (M) i ett press­med­de­lan­de.

Sam­ti­digt syns en ök­ning av fuskåk­ning med otillå­ten ra­bat­te­rad bil­jett – nå­got bil­jett­kon­trol­ler­na nu ska fo­ku­se­ra på.

– Nu ser jag fram­för mig att vi fort­sät­ter på den in­slag­na vägen, men att vi ock­så prö­var fle­ra nya in­sat­ser. En tyd­lig lin­je mot fus­kar­na är och för­blir en vik­tig bygg­sten för en tryg­ga­re, bätt­re och rätt­vi­sa­re kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger Kristoffer Tam­sons (M).

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SL. Se­dan års­skif­tet har SL in­ten­si­fi­e­rat kri­get mot plan­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.