Oblyg sex­ism

Vi i Sollentuna - - Sollentuna - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se Re­por­ter

Härom­da­gen lyss­na­de jag på li­te sex­ism på mor­gon­bus­sen. Jag ha­de hit­tat ett le­digt sä­te bakom chauf­fö­ren. All­de­les för sent (det vill sä­ga när jag ha­de ställt ned ryggsäc­ken på gol­vet och satt mig till­rät­ta) hör­de jag det hög­ljud­da gäng­et i fyr­sä­tet snett bakom mig. Up­pen­bar­li­gen myc­ket mer mor­gon­pig­ga än nå­gon an­nan i bus­sen, chauf­fö­ren in­räk­nad.

Suck och stön. Jag kas­ta­de en blick över ax­eln men såg inga and­ra le­di­ga sä­ten. Jag be­stäm­de mig för att sit­ta kvar och hop­pa­des kun­na då­sa än­då.

Men- ic­ke. Gäng­et hör­des klart och tyd­ligt över mo­tor­bull­ret, och de de­la­de vil­ligt si­na in­ners­ta, pri­va­ta tan­kar med bus­sens tröt­ta pas­sa­ge­ra­re.

En av tan­kar­na var: ”Han är så het, jag skul­le vil­ja slic­ka på ho­nom”.

Ur­säk­ta? Jag var tvung­en att vän­da mig om. Här sit­ter allt­så tre vux­na tje­jer och ut­tryc­ker sig på ett sätt som ha­de an­setts som sex­is­tiskt om det ha­de ut­ta­lats av en kil­le. Och de sit­ter ba­ra och skrat­tar åt varand­ra.

Är det nu­me­ra okej att sä­ga så­dant här som tjej?

Sam­ma ten­dens mär­ker jag i talksho­wer, där kvin­nor kan få dreg­la över mäns ba­ra över­krop­par, men det ha­de an­setts för­le­gat och sex­is­tiskt om män ha­de fått kom­men­te­ra kvin­nors krop­par på sam­ma sätt. Nu se­nast var det fy­ra Hol­ly­wood­skå­de­spe­la­re (kvin­nor) som kom­men­te­ra­de Li­am Hemswort­hs skjort­lö­sa up­pen­ba­rel­se.

Kans­ke dags för li­te ef­ter­tan­ke? Åt­minsto­ne för me­dre­se­nä­rer­nas och tit­tar­nas skull.

Är det nu­me­ra okej att sä­ga så­dant här som tjej?

Finns det nå­gon som du skul­le vil­ja tac­ka li­te ex­tra? Nå­gon som hjälpt till el­ler för­tjä­nar upp­märk­sam­het för nå­got de har gjort? Skic­ka då in Vec­kans ros till re­dak­tion@vi­i­sol­len­tu­na.se Är du där­e­mot miss­nöjd med nå­got kan du skic­ka in Vec­kans tis­tel...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.