SFK tving­as flyt­ta pre­miä­ren

Med 1–1 på bor­ta­plan mot Karl­slund fick Sol­len­tu­na FK en hygg­lig start på di­vi­sion 1-sä­song­en. Chan­sen att av­gö­ra med en man mer rann dock la­get ur hän­der­na. På sön­dag spe­lar SFK hem­mapre­miär – i Väl­ling­by.

Vi i Sollentuna - - Nyheter - Jonny Andersson

Den dry­ga vin­tern här sät­ter fort­satt si­na spår och på Sol­len­tu­na­val­len är in­te konst­grä­set på plats.

– Grus­pla­nen är för blöt och det går in­te att rul­la ut konst­grä­set. Vi ha­de hop­pats, men det är som det är. Vi får hop­pas att det vän­der, vå­ren kom­mer och vå­ra lag kan bör­ja trä­na och spe­la till näs­ta helg, sä­ger sport­che­fen Erik Bör­je­son.

I av­sak­nad av plan spe­lar Sol­len­tu­na FK på sön­dag förs­ta hem­ma­mat­chen i di­vi­sion 1 nor­ra på Grims­ta IP. Gäs­ter är se­ri­ens nord­li­gas­te lag, Skel­l­ef­teå FF som öpp­na­de sä­song­en med 1–3-för­lust mot Väs­terås SK.

För Sol­len­tu­na blev det en po­äng i se­rie­pre­miä­ren mot Karl­slund i Öre­bro. Wil­li­am Kenn­dal gav SFK led­ning­en ef­ter en hör­na, det­ta ef­ter en halv­tim­mes spel.

Tio mi­nu­ter se­na­re ha­de SFK tur. Hem­ma­la­get ha­de till­dömts straff och bol­len gick i rib­ban och rätt väg där­i­från, sett med SFK­ö­gon.

And­ra halv­lek be­skrevs som jämn. Halv­vägs in i den fick ny­kom­ling­ar­na en spe­la­re ut­vi­sad, det nu­me­rä­ra över­läget räck­te dock in­te för att Sol­len­tu­na­la­get skull tryc­ka in ett se­ger­mål.

– Vi ha­de hop­pats på vinst, som mat­chen ge­stal­ta­de sig var väl oav­gjort rätt­vist, sä­ger Erik Bör­je­son. Mat­chen präg­la­des av ner­vo­si­tet, en hel del kons­ti­ga be­slut och där­av ing­en bra fot­boll. Vi ha­de chan­ser att vin­na, det ha­de även Karl­slund. Så som jag re­dan sagt var 1–1 rätt­vist.

FOTO: MICHAEL FOLMER/ARKIV

MATCHFLYTT. Chris­ter Mat­ti­as­son får mot Skel­l­ef­teå le­da sitt lag på Grims­ta IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.