Sten läm­na­de kri­mi­na­li­te­ten – nu hjäl­per han och Ing­er and­ra

Läm­na­de kri­mi­na­li­te­ten och vill nu hjäl­pa and­ra på ny mö­tes­plats i Sol­len­tu­na Det var un­der Sten Ste­if­ferts se­nas­te fäng­el­se­straff som idén till för­e­ning­en Livs­kraft föd­des. I dag hjäl­per han och hans fru Ing­er kri­mi­nel­la och and­ra per­so­ner i ut­an­för­skap.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad

Det

kräv­des ett femå­rigt straff för att Sten Ste­if­fert skul­le vak­na upp och be­stäm­ma sig för att för­änd­ra sitt liv på rik­tigt. Det var ock­så då tron ”fick fäs­te” hos ho­nom på rik­tigt, som han be­skri­ver det.

– Den bäs­ta de­len av da­gen på an­stal­ten var på kväl­len när vi lås­tes in i vå­ra cel­ler. Jag fick änt­li­gen det tyst om­kring mig och kun­de tän­ka och be, be­rät­tar han.

Den ide­el­la för­ning­en Livs­kraft star­ta­des för 20 år se­dan i Kla­ra Kyrka. Sten Ste­if­fert ha­de så kal­lad fri­gång och till­bring­a­de si­na da­gar i kyr­kan. På kväl­lar­na åk­te han till­ba­ka till an­stal­ten.

Se­dan dess har för­e­ning­en vux­it och ut­veck­lats. Tolv per­so­ner ar­be­tar i dag in­om Livs­kraft, och de dri­ver ock­så ett ut­sluss­nings­bo­en­de.

Var­je vec­ka gör de be­sök på oli­ka an­stal­ter runt om i lan­det. Var­je år gör de sam­man­lagt 450 så­da­na be­sök för att hjäl­pa in­ter­ner, fin­nas där för att pra­ta och hjäl­pa dem ge­nom oli­ka ty­per av pro­gram.

Men även an­hö­ri­ga kan få stöd av Livs­kraft. Ing­er Ste­if­fert vet själv hur makt­lös­he­ten som an­hö­rig känns.

– Of­ta glöms de an­hö­ri­ga bort. De be­fin­ner sig ock­så i ett slags fäng­el­se, fast på ut­si­dan, sä­ger hon.

I ok­to­ber öpp­na­de för­e­ning­en ett kafé i Mis­sions­kyr­kan i Sol­len­tu­na. På tors­da­gar och fre­da­gar ska det fun­ge­ra som mö­tes­plats för per­so­ner som på nå­got sätt be­fin­ner sig i ut­an­för­skap.

– Vi vill fin­nas till hands för per­so­ner i Sol­len­tu­na. För lång­tids­sjuk­skriv­na, lång­tids­ar­bets­lö­sa, per­so­ner som sut­tit i fäng­el­se el­ler på and­ra sätt be­fin­ner sig i ut­satt­het, sä­ger Sten Ste­if­fert.

Även om pa­ret är starkt tro­en­de, och kafé­et lig­ger i kyr­kan, finns det inga krav på att man mås­te va­ra tro­en­de för att få hjälp av Livs­kraft.

– Vi träf­far per­so­ner som är mus­li­mer el­ler en an­nan tro. Vis­sa tror in­te på nå­got och är in­te in­tres­se­ra­de av att bör­ja gö­ra det, me­nar Ing­er Ste­if­fert.

Det vik­ti­gas­te hand­lar om att få stöd att byg­ga upp ett nytt liv, ef­ter kri­mi­na­li­te­ten.

– Be­stäm­mer man sig för att släp­pa dro­ger el­ler kri­mi­na­li­tet in­ne­bär det ty­värr för många att även ens vän­ner för­svin­ner. Där vill vi kun­na fin­nas där, och stöt­ta och lyss­na. Många av dem som gått ige­nom en så­dan pro­cess blir se­na­re per­so­ner som ock­så hjäl­per and­ra ta sig ur det, sä­ger Sten Ste­if­fert.

”Of­ta glöms de an­hö­ri­ga bort. De be­fin­ner sig ock­så i ett slags fäng­el­se, fast på ut­si­dan.”

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

LIVS­KRAFT. Sten och Ing­er har öpp­nat en ny mö­tes­plats för per­so­ner i ut­satt­het.

HANT­VERK. På kafét säljs hant­verk som till­ver­kas av in­ter­ner på an­stal­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.