UTE­BLI­VEN ID­ROTTS­HALL VÄC­KER ILSKA I VIBY

Bru­tet vallöf­te upp­rör i Viby

Vi i Sollentuna - - Front Page -

”I slutän­dan är det ty­värr ele­ver­na som drab­bas.”

I Eds­berg, He­le­nelund, Töj­nan och Viby skul­le nya hal­lar pla­ne­ras och bör­ja byg­gas. Men det är ba­ra hal­len i Eds­berg som har på­bör­jats.

Viby är en av kom­mun­de­lar­na där be­svi­kel­sen är stor. Fred­rik Han­he som grun­dan­de Viby Bas­ket för un­ge­fär tio år se­dan me­nar att bar­nen och ung­do­mar­na som bor i om­rå­det på­ver­kas myc­ket av si­tu­a­tio­nen.

– Det finns un­ge­fär 1 000 sko­le­ver i Viby som in­te har till­gång till en or­dent­lig hall för sin sko­lid­rott. Al­la är väl­digt fru­stre­ra­de. Rek­to­rer och id­rotts­lä­ra­re gör så gott de kan och tving­as när­mast trol­la med knä­na. I slutän­dan är det ty­värr ele­ver­na som drab­bas, me­nar han.

För­e­ning­en i sin tur tving­as se spe­la­re läm­na klub­ben när de in­te lyc­kas er­bju­da till­räck­ligt med trä- nings­ti­der i en full­stor hall. De yng­re spe­lar­na upp till 13 års ålder trä­nar i Run­bac­ka sko­lors id­rotts­hall som är 18 x 18 me­ter stor.

– I and­ra klub­bar kan de spe­la i sto­ra hal­lar från 11 års ålder. För de äld­re kan vi ba­ra er­bju­da trä­ning i en full­stor hall en och en halv tim­me i veckan. Res­ten av ti­den får de trä­na i en li­ten hall el­ler ut­om­hus. Vår till­växt har häm­mats re­jält av det här, sä­ger Fred­rik Hah­ne.

Men störst är fru­stra­tio­nen över att det som lo­vats in­te in­fri­ats. För drygt en vec­ka se­dan ar­ran­ge­ra­de Sol­len­tu­na kom­mun ett di­a­log­mö­te i Norr­vi­ken. Viby Bas­ket upp­ma­na­de då Vi­by­bor att kom­ma dit för att vi­sa en­ga­ge­mang i frågan. Un­der da­gen be­sök­tes mö­tet av runt 500 per­so­ner - be- tyd­ligt mer än den ty­pen av ar­range­mang of­tast har.

– Det är an­märk­nings­värt hur man kan lo­va nå­got så tyd­ligt men ba­ra upp­fyl­la en fjär­de­del, tyc­ker Fred­rik Hah­ne.

Vis­sa av de ut­lo­va­de hal­lar­na har man dock kom­mit läng­re med. Töj­nans hall ska bör­ja byg­gas 2019 och en hall i Te­gel­ha­gen ska stå fär­dig runt 2019/2020.

– Det är ba­ra att in­se att vi in­te lyc­ka­des ge­nom­fö­ra am­bi­tio­nen med hal­len i Viby. Men vi har pri­o­ri­te­rat byg­get av Ro­te­bro­hal­len, Fri­id­rotts­hal­len, Sol­len­tu­na fot­bolls­hall, Eds­bergs­hal­len, som byggs nu, och Töj­nan­hal­len som är klar un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od. Vi har ock­så haft ut­ma­ning­ar med oför­ut­sed­da kost­na- der, sä­ger Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

När en hall kan stå fär­dig är än­nu oklart.

–I maj när ma­jo­ri­te­ten läg­ger fram sin bud­get vet vi mer om hur pri­o­ri­te­ring­ar­na ser ut, sä­ger Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

TRÄ­NING. Ame­lie Agé­lii coachar runt 20 styc­ken 11- och 12-åring­ar på den lil­la ytan i Run­bac­ka sko­lors id­rotts­hall.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

BAS­KET. För­e­ning­en kan in­te växa un­der de här för­ut­sätt­ning­ar­na, sä­ger Fred­rik Hah­ne som grun­da­de Viby Bas­ket.

FOTO: PRIVAT

MÖ­TE. Un­der för­ra hel­gen di­a­g­log­mö­te lyf­te Vi­by­bor­na frågan om id­rotts­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.