Ny i Sol­len­tu­na?

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - Hen­rik Thu­nes (M) Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

2017 öka­de Sol­len­tu­nas be­folk­ning med 825 per­so­ner. Det är nå­got fler än året dess­förin­nan. Trots att Sol­len­tu­na är en ex­pan­siv kom­mun och att vi un­der de se­nas­te har åren loc­kat många nya in­vå­na­re och fö­re­tag till oss till­hör vi in­te en av de snab­bast väx­an­de kom­mu­ner­na i lä­net. Sett ut­i­från de för­ut­sätt­ning­ar Sol­len­tu­na har så väx­er vi än­då i hygg­ligt god takt. När vi pla­ne­rar nya kom­mun­de­lar vill vi att sam­häl­le och na­tur ut­veck­las till­sam­mans. Nya bo­stads­om­rå­den ska präglas av ge­nom­tänk­ta och lång­sik­tigt håll­ba­ra lös­ning­ar. Vi vill bå­de be­va­ra och ut­veck­la Sol­len­tu­na. För den som är ny­in­flyt­tad kan det va­ra lätt att mis­sa de­lar av allt det som finns att till­gå i Sol­len­tu­na. Ett tips till dig som är ny i kom­mu­nen är där­för att ta del av den rund­tur med buss som vi an­ord­nar vid ett till­fäl­le på vå­ren och hös­ten. Men det finns fler sätt att ta del av det som är på gång. Vi bju­der med jäm­na mel­lan­rum in till ett an­tal te­ma­fö­re­läs­ning­ar, där te­man sätts ut­i­från ak­tu­el­la lo­ka­la frå­gor och in­te minst ut­i­från vad du som in­vå­na­re upp­fat­tar är vik­tigt. Ti­di­ga­re har det t.ex. hand­lat om stads­bygg­nad, in­teg­ra­tion och om li­vet som ton­års­för­äl­der. Näs­ta te­ma­fö­re­läs­ning är den 25 april. Då hand­lar det om kom­mu­nens trygg­hets­ska­pan­de ar­be­te i sam­ver­kan med polis och and­ra ak­tö­rer, med sär­skild in­rikt­ning på bo­stads­in­brott. Varmt väl­kom­na för att ta del av in­for­ma­tion och stäl­la frå­gor till bå­de po­li­ti­ker och kom­mu­nens tjäns­te­män. Tills vi­da­re öns­kar jag er många ute­tim­mar i ett sol­dränkt vår­ligt

Sol­len­tu­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.