Di­gi­tal pe­da­go­gik i för­sko­lan

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Di­gi­ta­la verk­tyg är en na­tur­lig del av var­je Sol­len­tu­nae­levs lä­ran­de och re­dan i för­sko­lan in­går pro­gram­me­ring i un­der­vis­ning­en. Det är vik­tigt att vi gör vå­ra barn och ele­ver till ak­ti­va di­gi­ta­la pro­du­cen­ter i stäl­let för pas­si­va kon­su­men­ter av di­gi­ta­la tjäns­ter.

Nu har Sol­len­tu­na kom­mun ta­git fram en hand­lings­plan för hur de kom­mu­na­la för­sko­lor­na ska ar­be­ta med di­gi­ta­la verk­tyg. Pla­nen tar upp tips och re­kom­men­da­tio­ner om t ex di­gi­talt ska­pan­de, film, pro­gram­me­ring och ut­form­ning av för­sko­lans di­gi­ta­la mil­jön. Läs mer om hur vi ar­be­tar med di­gi­tal pe­da­go­gik på sol­len­tu­na.se/ut­bild­ningi­for­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.