Stor pad­din­va­sion i Sil­ver­dal

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­ders Ek­ström 070-78 78 702 an­ders.ek­strom@ di­rekt­press.se

För­ra veckan gäll­de de att hål­la koll i Sil­ver­dal. Då kryl­la­de vägar­na näm­li­gen av pad­dor som pre­cis vak­nat till liv ef­ter vin­tern – och var helt in­ne i en ak­tiv par­nings­sä­song. Fle­ra Sil­ver­dals­bor val­de att en­ga­ge­ra­sig för att få bort grod­dju­ren från vägar­na.

När un­der­teck­nad gick på kvälls­pro­me­nad för­ra tors­da­gen kun­de minst 30 styc­ken pad­dor ses sit­tan­des på ga­tor­na. Of­ta helt stil­la. På grund av de sto­ra bak­ben rör sig pad­dor väl­digt lång­samt och är så­le­des lät­ta att se.

Dessvär­re även ext­ra sår­ba­ra av sam­ma an­led­ning.

Pad­din­va­tio­nen blev en stor snackis i Sil­ver­dal och många val­de ock­så att en­ga­ge­ra sig för pad­dor­nas väl­be­fin­nan­de. En kväll för­ra veckan ge­nom­för­des minst två, av varand­ra obe­ro­en­de, rädd­nings­ak­tio­ner. Den ena ut­förd av en bil­fö­ra­re som stan­na­de och ploc­ka­de upp var­je pad­da han såg i en glas­burk för att se­dan släp­pa ner pad­dor­na i när­mas­te vat­ten­drag.

En bit bort på­gick en an­nan rädd­nings­ak­tion. Två grab­bar, i de ti­di­ga ton­å­ren, var ute på kvälls­upp­drag och den ena ha­de en cy­kel­lam­pa på sin kick-bi­ke. Ett bra hjälp­me­del i le­tan­det. Tio styc­ken pad­dor ha­de du­on just då räd­dat och släppt ner i bäc­ken som rin­ner rakt ige­nom bo­stads­om­rå­det.

En­ligt en för­bi­pas­se­ran­de jog­ga­re är det li­ka­dant var­je år och den sto­ra padd­vand­ring­en bör­ja­de tyd­li­gen ti­di­ga­re för­ra veckan. Vand­ring­en är en del av grod­dju­rets par­nings­ritt – där själ­va ak­ten kan ses på nä­ra håll i Sil­ver­dal – och de har ny­li­gen vak­nat till liv ef­ter att ha le­gat ner­gräv­da i sko­gen un­der vin­tern. Skym­ning och natt är pad­dans ak­ti­va tid på dyg­net.

De fles­ta av de lo­ka­la pad­dor­na (oklart vil­ket art), som in­te är li­ka vat­ten­krä­van­de som and­ra grod­djur, ver­kar an­nars ha kla­rat vin- tern myc­ket bra. Många av dem är väl­digt sto­ra (ho­nor­na) och fe­ta, och ser näs­tan ut att ha bott i en mum­sig myr­stack un­der de kal­la må­na­der­na. Ha­nen är i re­gel nå­got mind­re.

Ty­värr var det en del pad­dor som in­te gick sam­ma lju­sa öde till mö­tes och räd­da­des i ak­tio­ner­na, ett fler­tal på­träf­fas dessvär­re över­kör­da. Det har in­rap­por­te­rats till Tra­fik­ver­ket, som på and­ra håll i Sve­ri­ge ver­kar för att främ­ja pad­dans till­va­ro på vägar­na.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

PAD­DOR. För­ra veckan vand­ra­de pad­dor­na runt längs vägar­na i Sil­ver­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.