Sål­de gam­malt kött som nytt

En man från Sol­len­tu­na har vid fle­ra till­fäl­len er­tap­pats när han frak­tat otjän­ligt kött från Lett­land till Sve­ri­ge för att säl­ja vi­da­re. Nu ho­tar kom­mu­nen ho­nom med vi­te.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

Fö­re­ta­ga­ren som bor i Sol­len­tu­na har var­ken verk­sam­hets­lo­kal el­ler nå­got la­ger. Där­e­mot har de ett an­tal last­bi­lar som kör mel­lan Lett­land och Sve­ri­ge med nöt­kött. Köt­tet säljs di­rekt från bi­len till re­stau­rang­er, gros­sis­ter och mat­bu­ti­ker.

Tull­ver­ket upp­täck­te un­der för­ra året att en man för­sök­te frak­ta kött till Sve­ri­ge. Köt­tet, som kom från ett slak­te­ri i Lett­land, var in­te för­pac­kat och låg di­rekt på gol­vet i last­bi­len. Det sak­na­des dess­utom kyl­ning i last­bi­len un­der den långa trans­por­ten.

Ef­ter det har mil­jö- och häl­so­skydds­en­he­ten gjort kon­troll av verk­sam­he­ten. Även då upp­täck­tes bris­ter, som att man­nen in­te kun­de vi­sa upp till­räck­li­ga do­ku­ment kring köt­tets som ta­gits in till Sve­ri­ge. Man­nen be­la­des med sa­lu­för­bud.

Trots det upp­täck­tes än­nu en lik­nan­de trans­port igen i mars i år. På upp­drag av Sol­len­tu­na­bon för­sök­te en man frak­ta 1,2 ton kött in i Sve­ri­ge i form av två djur­krop­par.

Även den­na gång låg köt­tet oför­pac­kat ut­an kyl­ning och fast­slogs va­ra otjän­ligt.

Nu har mil­jö- och bygg­nads­nämn­den be­slu­tat att ut­fär­da ett för­bud för­e­nat med vi­te för att stop­pa man­nen. Om han er­tap­pas med att släp­pa ut osäk­ra livs­me­del på mark­na­den igen får han bö­ta 150 000 kro­nor vid var­je till­fäl­le.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TRANS­PORT. En Sol­len­tu­na­bo ho­tas med vi­te ef­ter att fle­ra gång­er ta­git in let­tiskt och otjän­ligt kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.