BILBESIKTNING.

Al­la har vi va­rit där. Hop­pats in i det sista att be­sikt­nings­man­nen ska mis­sa ett up­pen­bart fel på län­karm­slag­ring­en, en has­tigt fast­klist­rad bak­lyk­ta el­ler ett skram­lan­de oljud från hö­ger fram­hjul. Men vis­sa sa­ker ska man ba­ra ha koll på.

Vi i Sollentuna - - Bil & Motor -

Att som bi­lä­ga­re ha koll på allt som kan gå fel i en mo­bil byggsats med över 12 000 de­lar är en omöj­lig­het. Men vis­sa grund­läg­gan­de sa­ker bör man de­fi­ni­tivt ha koll på. Och det är in­te fullt så kom­pli­ce­rat som du tror. Fred­rik Gul­li­den, sta­tions- le­da­re på Bil­prov­ning­ens sta­tio­ner i Ti­da­holm och Jön­kö­ping, samt med­ver­ka­de i re­a­li­ty­se­ri­en ” Bil­prov­ning­en” på TV3, tip­sar om vad du lätt kan gö­ra själv.

Vad är det van­li­gas­te felet man tar med sig helt i onö­dan?

– En tom vindru­te­spol­ning, vil­ket är lätt fix­at att kol­la in­nan en kör till be­sikt­ning­en. Li­kaså att glöm­ma nyc­keln till en de­mon­ter­bar drag­krok, det är rik­tigt ret­ligt, då mås­te vi kun­na kon­trol­le­ra att kopp­ling­ens lås­ning fun­ge­rar kor­rekt. Hur för­be­re­der man på bäs­ta sätt den eg­na bi­len in­för be­sikt­ning­en?

– Kol­la bi­lens be­lys­ning! Glöm in­te po­si­tions­ljus och skylt­lyk­tan. Sen är det väl­digt trev­ligt om al­la bil­bäl­ten fun­ge­rar och är ihop­knäpp­ta och att var­ningstri­ang­eln lig­ger fram­lagd när bi­len kom­mer in till oss. Däck är en an­nan sak som man själv kan ha koll på, minst 1,6 mil­li­me­ters möns­ter­djup. Kol­la gär­na över he­la slit­ba­nan så att det in­te är sned­sli­tet. Har felen mins­kat för att da­gens mo­der­na bi­lar är bätt­re el­ler är det en kon­stant där me­ka­nis­ka fel över­gått till elektro­nis­ka?

– De elektro­nis­ka felen har ökat på se­na­re år och kan va­ra kost­sam­ma re­pa­ra­tio­ner. Men visst har bi­lar­na bli­vit bätt­re på många punk­ter. Till ex­em­pel av­gas­sy­stem, som ti­di­ga­re be­höv­de by­tas ef­ter någ­ra år, hål­ler of­ta nu­me­ra i det när­mas­te he­la bi­lens livs­längd. Brom­sar och fram­vagns­de­tal­jer lig­ger dock på en gans­ka kon­stant ni­vå jäm­fört med förr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.