”Bygg om Sjö­bergs cent­rum nu”

Vi i Sollentuna - - Front Page - An­na-Le­na Jo­hans­son (L), An­na Star­brink (L), Kom­mu­nal­råd Sol­len­tu­na, lands­tings­kan­di­dat Häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd

Hjäl­pen vid psy­kisk ohäl­sa ska kom­ma så ti­digt som möj­ligt. Då är det enkla­re att be­hand­la, och man kan und­vi­ka att problemen för­vär­ras. Vi har byggt ut ”förs­ta lin­jens psy­ki­a­tri” där man får snabb hjälp i sitt när­om­rå­de, av en psy­ko­log, på sin van­li­ga mot­tag­ning: ett 40-tal vård­cen­tra­ler och barn- och ung­domsme­di­cins­ka mot­tag­ning­ar i lä­net er­bju­der det­ta idag.

BUP är den spe­ci­a­li­se­ra­de psy­ki­a­trin för barn och unga. I Stock­holms län är det kor­ta vän­te­ti­der på förs­ta be­sök men på någ­ra håll be­hö­ver mer gö­ras. Sol­len­tu­nas BUP be­hö­ver för­stär­kas och kor­ta si­na kö­er. Vi ska fort­sät­ta sat­sa på BUP.

Trygg vård med lång­sik­tig­het i be­hand­ling­en är vik­tigt, in­te minst för barn som mår psy­kiskt då­ligt. Där­för ska vi ock­så ge rätt till fast vård­kon­takt i BUP – så man kän­ner igen sin be­hand­la­re, och har nå­gon som tryggt kan gui­da i vår­den.

En vård som finns där, fö­re­byg­ger

Vi ska fort­sät­ta sat­sa på BUP.

och hjäl­per, lång­sik­tigt och när det kri­sar: Det är al­la barn och unga vär­da.

FOTO: MOSTPHOTOS

PSY­KISK HÄL­SA. Den psy­kis­ka ohäl­san i yng­re åld­rar mås­te tas på störs­ta all­var, skri­ver Li­be­ra­ler­na i en in­sän­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.