Möt Jo­a­kim Jonsson (S)

Vi i Sollentuna - - Front Page -

Po­li­ti­ker­na bakom ru­bri­ker­na. DEL 8. Va­let i sep­tem­ber när­mar sig. I en se­rie ar­tik­lar har vi ta­git en prat­stund med al­la par­ti­ers grupple­da­re för att få ve­ta mer om vil­ka de är som pri­vat­per­so­ner och vil­ken frå­ga som är vik­ti­gast in­för va­let. Den här veckan träf­far vi Jo­a­kim Jonsson, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas nya grupple­da­re som ba­ra haft någ­ra må­na­der på sig att gö­ra in­tryck på väl­jar­na.

Du fick väl­ja plats att in­ter­vju­as och fo­to­gra­fe­ras på och val­de Sol­len­tu­na­val­len. Var­för?

– Det här är min fa­vo­rit­plats i kom­mu­nen. Det sju­der av gläd­je och liv. Id­rott är som en slags mi­ni­a­tyr av li­vet där man mö­ter and­ra män­ni­skor och kas­tas mel­lan gläd­je och för­tviv­lan.

Vad äter du till fru­kost?

– Hav­re­gryns­gröt, en mac­ka och kaf­fe.

När blev du för­ban­nad sist och på vad?

– När ma­jo­ri­te­ten be­stäm­de att det in­te skul­le bli någ­ra hy­res­rät­ter i mäss­om­rå­det.

Vad gör du med mo­bi­len un­der kom­mun­full­mäk­ti­ge?

– Se­dan jag blev grupple­da­re är det li­te skill­nad. Nu mås­te jag va­ra mer upp­märk­sam på allt som på­går. Men ibland an­vän­der jag någ­ra ap­par el­ler sm­sar och mai­lar.

Vad fö­re­stäl­ler bild num­mer 7 i din te­le­fon?

– Den är från när vi var ute och knac­ka­de dörr och kam­pan­ja­de i Sol­len­tu­na.

Vad gör du helst på din fri­tid?

– Jag um­gås med vän­ner och fa­milj. Jag tyc­ker ock­så om att föl­ja ut­veck­ling­en av mi­na in­sekts­bon. Jag sat­te upp två styc­ken ”in­sekts­ho­tell” i vå­ras för att loc­ka nyt­ti­ga pol­li­ne­ra­re som fjä­ri­lar, bin och hum­lor. Det har fak­tiskt gett re­sul­tat och vi har sett att de ut­nytt­jas av in­sek­ter. Det är ro­ligt att föl­ja med fa­mil­jen och det känns bra att bi­dra till den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den.

När vi­sa­de du ci­vil­ku­rage se­nast?

– Jag sa ifrån när jag tyck­te att en per­son blev orätt­vist be­hand­lad av en över­ord­nad chef på job­bet.

Vil­ken plats i Sol­len­tu­na skäms du för?

– Mäss­om­rå­det. Just nu är det ba­ra en enorm jord­hög.

Vil­ken är din hjär­te­frå­ga?

– Att al­la ska ha fle­ra chan­ser i li­vet. Då är det vik­tigt att sat­sa på sko­la, för­sko­la och vård och om­sorg.

Vad är job­bi­gast med att va­ra kom­mun­po­li­ti­ker?

– Det tar väl­digt myc­ket tid. Just nu job­bar jag fort­fa­ran­de hel­tid på mitt van­li­ga sam­ti­digt som jag gått in som grupple­da­re. Så jag har egent­li­gen två hel­tids­jobb. Det är in­te håll­bart på sikt, men jag och min sam­bo har kom­mit över­ens om att det får va­ra så­här fram till va­let.

Vil­ken är den vik­ti­gas­te frå­gan för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na?

– Trygg­het är en vik­tig frå­ga som par­ti­et går till val på även till riks­da­gen. Sam­häl­let ska fin­nas där om du är ho­tad, men ock­så i res­ten av li­vet när du be­hö­ver det. Mins­ka­de barn­grup­per i för­sko­lan är en an­nan frå­ga som vi tyc­ker är väl­digt vik­tig lo­kalt. Sam­ma sak med hem­tjäns­ten där man spa­rat in myc­ket peng­ar.

Hur har det va­rit att kli­va in som ny grupple­da­re så nä­ra in­på va­let?

– Det är ut­ma­nan­de och spän­nan­de. Vi vill för­änd­ra

”Vi vill för­änd­ra och för­nya par­ti­et och jag tror att det gör många Sol­len­tu­na­bor ny­fik­na på oss.”

och för­nya par­ti­et och jag tror att det gör många Sol­len­tu­na­bor ny­fik­na på oss.

Vil­ken är So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas störs­ta ut­ma­ning in­för det här va­let?

– Att bry­ta tren­den och bli val­ba­ra. Jag tror att många Sol­len­tu­na­bor sym­pa­ti­se­rar med vå­ra idéer men in­te har sett oss som re­do att sit­ta i ma­jo­ri­tet. Vi har sut­tit så länge i op­po­si­tio­nen att man till slut ut­går från op­po­si­tions­per­spek­ti­vet.

Hur re­a­lis­tiskt är det egent­li­gen att ni ska ham­na i ma­jo­ri­tet?

– Jag tror in­te att den ma­jo­ri­tet som sit­ter idag kom­mer att fin­nas kvar ef­ter va­let. Vi mås­te bry­ta block­po­li­ti­ken. Det kan vi tän­ka oss gö­ra ge­nom en ma­jo­ri­tet med mit­ten­par­ti­er­na el­ler med det störs­ta par­ti­et.

Vad tyc­ker du om ma­jo­ri­te­tens ar­be­te?

– De är pas­si­va och vi­sions­lö­sa. I van­li­ga fall bru­kar ma­jo­ri­te­ten kom­ma med för­slag och op­po­si­tio­nen sä­ger nej, i Sol­len­tu­na är det näs­tan tvärt om. Vi kom­mer med mas­sa idéer som de sä­ger nej till. Ibland ploc­kar de upp de någ­ra år se­na­re. Pauline Ce­der­blad

FOTO: PAULINE CE­DER­BLAD

Jo­a­kim Jonsson, grupple­da­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.