Eld­nings­för­bud

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Vid eld­nings­för­bud är all öp­pen eld för­bju­den, även i iord­ning­gjor­da eld­stä­der. Det är läns­sty­rel­sen el­ler kom­mu­nens rädd­nings­tjänst som ut­fär­dar för­bu­det, och du kan all­tid hit­ta in­for­ma­tion om brand­risk el­ler för­bud på re­spek­ti­ve hem­si­da. Den som bry­ter mot eld­nings­för­bu­det gör sig skyl­dig till brott och ris­ke­rar bö­ter el­ler fäng­el­se om brot­tet är grovt. Det är tillå­tet att gril­la i sin egen träd­gård, men det av­rå­des starkt av rädd­nings­tjäns­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.