Stop­pa bö­ne­u­t­rop på of­fent­lig plats

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - Sty­rel­sen för Med­bor­ger­lig Sam­ling Sol­len­tu­na

Det se­ku­lä­ra sam­häl­let har tjä­nat oss väl i många år och det är väl värt att be­va­ra. I ett sam­häl­le där re­li­gi­o­nen är en pri­vat­sak är det ock­så en med­bor­ger­lig rät­tig­het att slip­pa bli ut­satt för re­li­giös pro­pa­gan­da som bö­ne­u­t­rop i det of­fent­li­ga rum­met.

I mus­lims­ka län­der har man bö­ne­u­t­rop fem gång­er om da­gen sju da­gar i veckan. Att ge till­stånd till ett bö­ne­u­t­rop en gång i veckan le­der san­no­likt snabbt till krav på fler bö­ne­u­t­rop per vec­ka. Re­dan nu har krav ställts i fle­ra väs­ter­länds­ka län­der om att ut­ö­ka an­ta­let bö­ne­u­t­rop från mi­na­re­ter.

Bö­ne­u­t­rop på uppe­mot 110 dB – som mot­sva­rar en vo­lym­ni­vå på en rock­kon­sert – är för­u­tom den höga bul­ler­ni­vån dess­utom otidsen­ligt. Vill man på­min­na si­na föl­ja­re om bö­ne­ti­der finns det ap­par som fyl­ler des­sa funk­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.