Grill­för­bu­det på tomt hävt

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Läns­sty­rel­sen i Stock­holms län tillå­ter nu grill­ning på egen tomt. Be­slu­tet of­fent­lig­gjor­des kloc­kan 17 på mån­da­gen. Där­med upp­hävs det be­slut som togs den 25 ju­li.

Till ”egen tomt” räk­nas i sam­man­hang­et till ex­em­pel gård till fler­fa­miljs­hus, ko­lo­ni­lott samt re­stau­rang­verk­sam­het. Det är dock fort­satt ge­ne­rellt eld­nings­för­bud i Stock­holms län.

Be­döm­ning­en av eld­nings­för­bud är gjord ut­i­från SMHI:s pro­gnos­un­der­lag och i sam­råd med lä­nets rädd­nings­tjäns­ter och in­ne­bär att al­la for­mer av öp­pen eld i skog och mark fort­fa­ran­de är för­bju­den, skri­ver läns­sty­rel­sen på sin hem­si­da.

Man på­pe­kar sam­ti­digt att läns­sty­rel­sen in­te kan för­bju­da rök­ning el­ler för­sälj­ning av grill­kol och an­nat grill­re­la­te­rat.

”Brand­kå­ren At­tun­da ren­sa­de igår bot­ten un­der ett hopp­torn i Sol­len­tu­na. Det låg en hel del sa­ker där som man skul­le kun­na ska­da sig på. Var för­sik­ti­ga. Fd Tra­fik­be­fä­let, @Tra­fik­be­fa­let på Twit­ter.

OK. Nu är det tillå­tet igen att gril­la på egen tomt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.