Lyc­kad in­teg­ra­tion vinst för Sol­len­tu­na

In­teg­ra­tion av ny­an­län­da är en het frå­ga in­för va­let. I Sol­len­tu­na finns ett tyd­ligt mål: det här ska bli lan­dets bäs­ta in­teg­ra­tions­kom­mun. Men vad in­ne­bär det egent­li­gen?

Vi i Sollentuna - - Sidan 1 -

En lyc­kad in­teg­ra­tion av ny­an­län­da in­ne­bär en vinst för kom­mu­nen. Det var am­bi­tio­nen för två år se­dan – men hur har det gått? Veckans val­te­ma hand­lar om in­teg­ra­tion.

I slu­tet av 2015, och un­der 2016, när många per­so­ner tving­a­des fly från krig till bland an­nat Sve­ri­ge, for­mu­le­ra­des mål­sätt­ning­en att Sol­len­tu­na ska bli Sve­ri­ges bäs­ta in­teg­ra­tions­kom­mun.

– Vi be­döm­de att det här är en så vik­tig frå­ga att vi vil­le sät­ta am­bi­tio­nen högt. Vi har al­la för­ut­sätt­ning­ar i Sol­len­tu­na för att gö­ra det här rik­tigt bra, sä­ger Hen­rik Thu­nes (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Om in­teg­ra­tio­nen fun­ge­rar bra, in­ne­bär det vins­ter för kom­mu­nen. Fun­ge­rar den säm­re sker det mot­sat­ta, re­so­ne­rar han.

– Om vi in­te mö­ter det här på rätt sätt så in­ne­bär det eko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar för de oli­ka för­valt­ning­ar­na i kom­mu­nen. Det är vik­tigt att vi är tyd­li­ga med att sam­ma för­vänt­ning­ar finns på al­la – som att lä­ra sig språ- ket och stå på eg­na ben med egen för­sörj­ning, sä­ger han,

– Vi har allt att vin­na på en fun­ge­ran­de in­teg­ra­tion. Många som kom­mer hit har en väl­digt stark ent­re­pre­nör­san­da och vill star­ta eg­na fö­re­tag. Det bi­drar till ett än­nu bätt­re fö­re­tagskli­mat i Sol­len­tu­na som ska­par till­växt, ar­bets­till­fäl­len och ger skat­tein­täk­ter.

Un­der de förs­ta två åren lig­ger an­sva­ret för de ny­an­län­da hu­vud­sak­li­gen hos sta­ten. Kom­men har dock an­svar för att ord­na bo­stad, SFI-un­der­vis­ning (svens­ka för invandrare) och un­der­vis­ning i sam­hälls­o­ri­en­te­ring för per­so­ner som hän­vi­sats hit av Mi­gra­tions­ver­ket. Kom­mu­nen ord­nar även för­sko­la och sko­la för bar­nen.

Un­der den ti­den be­ta­lar sta­ten ut ett eta­ble­rings­stöd; där­ef­ter ska den ny­an­län­da kun­na stå på eg­na ben.

– Ty­värr är det tufft att kom­ma in på ar­bets­mark­na­den. Vis­sa har gjort det ef­ter två år, men långt ifrån al­la. Ar­be­te och språk är två sto­ra ut­ma­ning­ar, sä­ger Kerstin Lid­man, so­ci­al­chef i Sol­len­tu­na kom­mun.

Att få fram bo­stä­der har va­rit en ut­ma­ning i många kom­mu­ner. I Sol­len­tu­na har man löst det bland an­nat ge­nom mo­dul­bo­stä­der på den gam­la OK/Q8-tom­ten i Hägg­vik. Där har dock in­te al­la lä­gen­he­ter be­hövts, och någ­ra av dem hyrs nu ut som ung­doms­bo­stä­der.

– Jag är väl­digt stolt över hur bra vi har löst det. Sol­len- tu­na­hem har gjort ett fan­tas­tiskt jobb och vi har haft en tät di­a­log med dem för att se till att vi kun­nat mö­ta be­ho­ven. Det är ock­så så­dant vi tar hän­syn till när vi byg­ger nya bo­stä­der – att den finns en mix av oli­ka bo­stä­der, sä­ger Hen­rik Thu­nes.

I Sol­len­tu­na har man valt att ge hy­res­av­tal på fy­ra år istäl­let för ba­ra un­der eta­ble­rings­ti­den.

– Un­der in­tro­duk­tions­ti­den har de fles­ta otro­ligt fullt upp med att lä­ra sig språ­ket och kom­ma in i

är nya i Sve­ri­ge el­ler som ef­ter den tvåå­ri­ga in­tro­duk­tions­ti­den in­te har kom­mit ut i ar­be­te än­nu, me­nar hon. Pauline Cederblad

sam­häl­let. Att få två år till på sig att hit­ta bo­stad gör stor skill­nad. Då kanske man har fått ett jobb och har helt and­ra möj­lig­he­ter, sä­ger Kerstin Lid­man.

Nyc­keln till en bra in­teg­ra­tion är sam­ver­kan. Ut­bild­nings­sek­torn som i ett ti­digt ske­de kan ut­vär­de­ra vil­ka kun­ska­per som finns och vad som be­hö­ver kom­plet­te­ras, är en av de vik­ti­gas­te de­lar­na, me­nar Hen­rik Thu­nes.

– Men ock­så till ex­em­pel för­e­nings­li­vet är otro­ligt vik­tigt. Vi har ett väl­digt rikt så­dant som verk­li­gen har en­ga­ge­rat sig.

Kerstin Lid­man, me­nar att Sol­len­tu­na på många sätt är ett ex­em­pel på ett väl fun­ge­ran­de mot­ta­gan­de.

– Ge­ne­rellt gör man ett väl­digt bra jobb i Sol­len­tu­na. Det har sat­sats myc­ket på den här grup­pen ut­i­från hur vårt upp­drag ser ut. Vi har en in­teg­ra­tions­sam­ord­na­re på kom­mu­nen och en en­het för flyk­tingstöd som hjäl­per och lot­sar dem som

”Jag är väl­digt stolt över hur bra vi har löst det.”

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

MO­DUL­HUS. Till­fäl­li­ga lä­gen-och ung­do­mar. En av fle­ra lös­ning­ar för att lö­sa be­ho­vet av bo­stä­der, sä­ger Hen­rik Thu­nes he­ter hyrs ut till ny­an­län­da (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.