Två vec­kor kvar – dags för valspur­ten

Två vec­kor kvar till va­let. Valstu­gor­na på Tu­re­bergs torg är en tra­di­tion som ing­en rub­bar på. Men fle­ra par­ti­er har även sat­sat på so­ci­a­la me­di­er och ho­me­par­tyn.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad pauline.cederblad@ di­rekt­press.se

För en vec­ka se­dan öpp­na­de valstu­gor­na på Tu­re­bergs torg. Att in­tres­set in­för va­let är stort tycks al­la re­pre­sen­tan­ter va­ra över­ens om.

– Det var en per­son som på öpp­nings­da­gen av valstu­gor­na kom fram och sa ”änt­li­gen drar det igång”. Många tycks ha vän­tat på den här val­rö­rel­sen, sä­ger Jan Fjell­stedt, po­li­tisk sek­re­te­ra­re för Kristdemokraterna.

De fles­ta par­ti­er­na i Sol­len­tu­na har sat­sat mind­re på af­fi­sche­ring det här va­let, el­ler li­ka myc­ket som det se­nas­te

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har till ex­em­pel sat­sat mind­re på af­fi­scher och istäl­let lagt mer peng­ar på bland an­nat an­non­se­ring i so­ci­a­la me­di­er.

– Vi har prö­vat en del nya sa­ker in­för det här va­let. Vi har gjort en val­film och har haft en ti­o­tal ho­me­par­tyn, ”par­ty with the par­ty”, när vi kom­mer hem till de som vill och pra­tar om vår po­li­tik och sva­rar på frå­gor, sä­ger so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re Jo­a­kim Jonsson.

Men en tra­di­tio­nell valstu­ga hör fort­fa­ran­de till.

– Jag är fak­tiskt po­si­tivt över­ras­kad. Jag und­ra­de in­nan vi öpp­na­de den om det skul­le kom­ma någ­ra män­ni­skor, men det har det verk­li­gen gjort, sä­ger Jo­a­kim Jonsson.

Li­be­ra­ler­na sat­sar ock­så mind­re på fy­sisk af­fi­sche­ring till för­mån för en stör­re di­gi­tal när­va­ro.

– Det tar otro­ligt myc­ket tid att sät­ta upp af­fi­scher. Se­dan mås­te man åka runt och se till dem. Den ti­den är bätt­re att läg­ga på att pra­ta med väl­ja­re, me­nar An­naLe­na Jo­hans­son, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na.

Även Bar­kat Hus­sa­in, grupple­da­re för Väns­ter­par­ti­et, mär­ker av ett ökat in­tres­set.

– Över lag tyc­ker jag att det hit­tills är myc­ket bätt­re än ti­di­ga­re år. Det är många unga som kom­mer fram och vill pra­ta. För­ra va­let och det dess­förin­nan kän­des det som att de unga var lik­gil­ti­ga in­för po­li­ti­ken. Nu är de ny­fik­na och vill pra­ta om sa­ker som krig och an­ställ­nings­trygg­het. De är mer in­sat­ta.

Na­bi­hah Mir, 14, har till­sam­mans med si­na kom­pi­sar från So­fi­elunds­sko­lan åkt hit ef­ter skol­da­gen för att pra­ta med re­pre­sen­tan­ter för de oli­ka par­ti­er­na.

– Vi får in­te rös­ta, men det känns än­då vik­tigt att pra­ta med par­ti­er­na. Vi har pra­tat med de fles­ta. Om att vår skol­mat im­por­te­ras från and­ra län­der, hur sam­häl­let mår och eko­no­min.

”Vi får in­te rös­ta, men det känns än­då vik­tigt att pra­ta med par­ti­er­na.”

FOTO: PAULINE CEDERBLAD

NY­FIK­NA. Na­bi­hah, 14, Ni­co­le, 13, Lo­rin, 14, och Se­re­na, 14, be­sök­te valstu­gor­na ef­ter sko­lan för att bli mer in­sat­ta i po­li­tik, trots att de än­nu in­te får rös­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.