Po­li­sen var­nar för ny be­dra­ga­re

Fle­ra äld­re per­so­ner har den se­nas­te ti­den bli­vit upp­ring­da av be­dra­ga­re som sä­ger sig ringa från ban­ker och fö­re­tag för att för­sö­ka lu­ra till sig kon­to­upp­gif­ter.

Vi i Sollentuna - - Front Page -

Be­dra­ga­re som

rik­tar in sig på äld­re per­so­ner blir allt mer fö­re­kom­man­de. Den se­nas­te ti­den har po­li­sen i Sol­len­tu­na fått in fle­ra an­mäl­ning­ar om fall där per­so­ner sä­ger sig ringa från ban­ker och fö­re­tag som till ex­em­pel Ica.

– De som ring­er vill att per­so­nen ska läm­na ut ko­der till bank­kon­ton el­ler and­ra kon­to­upp­gif­ter. Det har även fö­re­kom­mit hem­be­sök där de är ute ef­ter sam­ma sak, be­rät­tar Jo­han Lundgren, kom­mun­po­lis i Sol­len­tu­na. Han sä­ger att man ald­rig ska läm­na ut någ­ra upp­gif­ter – hur över­ty­gan­de per­so­nen än är. – De här per­so­ner­na är väl­digt duk­ti­ga. Det är där­för de ty­värr lyc­kas. De sä­ger att det är väl­digt bråt­tom och äld­re blir of­ta oro­li­ga och sam­ar­be­tar. Men man ska ald­rig läm­na ut kon­to­korts­num­mer, ko­der el­ler nå­got an­nat. Ban­ker och and­ra fö­re­tag ring­er el­ler gör ald­rig hem­be­sök på det vi­set.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PO­LIS. Fle­ra äld­re i Sol­len­tu­na har rå­kat ut för be­dra­ga­re.

070-78 78 707 pauline.cederblad@ di­rekt­press.se

Pauline Cederblad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.