SÅ RÖS­TA­DE SOLLENTUNABORNA

Fram­gång för S SD ökar SP tap­par i Eds­berg

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

Mo­de­ra­ter­na har tap­pat rös­ter, men be­hål­ler till­sam­mans med Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Störst ök­ning av Sol­len­tu­nas par­ti­er gjor­de Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Val­nat­ten blev en rik­tig rysare på lo­kal ni­vå. Den nu­va­ran­de po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten med Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na och Li­be­ra­ler­na såg för en stund ut att för­lo­ra sin ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

När al­la rös­ter räk­nats ha­de dock de tre par­ti­er­na till­sam­mans 31 av kom­mun­full­mäk­ti­ges to­talt 61 man­dat.

Men trots det är in­te dör­ren stängd gällande ett even­tu­ellt sam­ar­be­te med Cen­ter­par­ti­et och ge nytt liv till den ti­di­ga­re al­li­ans som fanns i Sollentuna till strax ef­ter va­let 2014 – när man ute­slöt Cen­ter­par­ti­et.

Li­be­ra­ler­nas grupple­da­re An­na-Le­na Jo­hans­son (L), me­nar att al­la ma­jo­ri­tets­par­ti­er kom­mer att dis­ku­te­ra frå­gan in­tern, och se­dan med de två and­ra par­ti­er­na.

– Men det är ju ett bätt­re ut­gångs­lä­ge när man kan dis­ku­te­ra vil­ka möj­lig­he­ter som finns och ut­gå där­i­från sna­ra­re än att man blir tving­a­de till en dis­kus­sion.

För­de­len med att sam­ar­be­te med (C) vo­re en star­ka­re ma­jo­ri­tet.

– Nack­de­len är att det är fler som ska de­la på ka­kan och det är fler som ska de­la på upp­dra­gen i nämn­der, som ord­fö­ran­de­pos­ter och lik­nan­de, sä­ger An­na-Le­na Jo­hans­son.

Krist­de­mo­kra­ter­na öka­de lo­kalt och gjor­de ett bätt­re val lo­kalt än i ri­ket – lik­som Li­be­ra­ler­na.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fick 7,9 pro­cent av rös­ter­na i kom­mun­va­let och ökar där­med 3,6 pro­cen­ten­he­ter se- dan för­ra va­let. De är par­ti­et som gjort den största ök­ning­en och ökar från tre till fem man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na hål­ler sig re­la­tivt sta­bi­la och öka­de en pro­cen­ten­het. Grupple­da­ren Jo­a­kim Jons­son är nöjd med re­sul­ta­tet.

– Sollentunaborna vill ha en förändring och jag tror på vår lös­ning med ett brett block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te, sä­ger han.

Sol­len­tu­na­par­ti­et har det dock gått säm­re för. De har nu för­lo­rat två av si­na man­dat och är nu det mins­ta par­ti­et i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– I för­ra va­let vann vi Eds­bergs­bor­nas rös­ter för att vi var tyd­li­ga med att be­va­ra och ut­veck­la Sport­fäl­tet. I det­ta val fick vi stöd för vår öns­kan att be­va­ra Få­gelsång­spar­ken och ut­veck­la Edsviks­om­rå­det. Ty­värr tap­pa­de vi vårt star­ka fäs­te i Eds­berg sä­kert för att om­rå­det ut­veck­las håll­bart och tu­rer­na kring de ti­di­ga­re vil­dar­na som ute­slöts ur par­ti­et, sä­ger An­ki El­ken, grupple­da­re för Sol­len­tu­na­par­ti­et.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.