Så ska SHC va­ra med från start

Johan Fred­riks­son bi­drar med ru­tin till ungt Sollentuna HC

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­ders Ek­ström 070-78 78 702 an­ders.ek­strom@ di­rekt­press.se

Egent­li­gen skulle Johan Fred­riks­son spe­lat di­vi­sion 4-hoc­key med po­lar­na. Men när gam­la klub­ben SHC be­höv­de hjälp kom han till und­sätt­ning – och bi­drog till att vän­da tren­den för­ra hös­ten. I vin­ter tän­ker Johan och hans Sollentuna va­ra med från start.

Det var en natt­svart bör­jan på sä­song­en 17/18 för Sollentuna HC. Ef­ter el­va om­gång­ar låg la­get tvär­sist. Ba­ra en se­ger av el­va möj­li­ga. Men strax ef­ter att se­ri­en vän­de kom den så ef­ter­läng­ta­de vänd­ning­en.

SHC spe­la­de upp sig re­jält och bör­ja­de ploc­ka po- äng igen. En av an­led­ning­ar­na var att Jo­el Norén, 27, och Johan Fred­riks­son, 28, kom in och stöt­ta­de upp la­get. Till­sam­mans ha­de ”ve­te­ra­ner­na” el­va sä­song­er i hoc­key­et­tan med sig in i trup­pen.

– Jag skulle egent­li­gen spe­lat i fy­ran med po­lar­na, men när Pel­le (Eklund) frå­ga­de så ställ­de jag själv­klart upp, sä­ger Johan. Jag kom snabbt in i tem­pot och tyc­ker det gick över för­vän­tan för mig.

När de ru­ti­ne­ra­de pjä­ser­na Jo­el (come­back) och Johan an­län­de kom det in nytt be­höv­ligt blod i grup­pen.

– När vi kom var det helt dött i om­kläd­nings­rum­met. Själv­för­tro­en­det var i bot­ten. Jag tror att vi bi­drog med en nytänd­ning och se­dan rul­la­de det ba­ra på. När sä­song­en var slut var vi ju ba­ra ett par po­äng från att nå playoff. Vad gjor­de ni då? – Vi kom ju in med ru­tin som två jok­rar. Jag gjor­de det jag bru­kar och det var att bi­dra med hårt jobb. Det lå­ter kly­schigt, men det är vad allt hand­lar om. Enk­la sa­ker och gö­ra sitt bäs­ta, och det ha­de nog ef­fekt på grup­pen.

Johan var med och spe­la­de upp Sollentuna HC till et­tan 2014/15, men läm­na­de sä­song­en ef­ter och spe­la­de spo­ra­diskt mel­lan 20152017. Tre spe­la­re är kvar i SHC se­dan dess.

Nu har 28-åring­en fått upp ång­an och skrev ti­digt på för en sä­song till.

– Det var ing­et snack, jag tyc­ker det är skönt att ha nå­got vid si­dan av plug­get. Jag tror på la­get, även fast vi är har ett ungt gäng så finns det många bra spe­la­re här. Fle­ra som spe­lat ett par sä­song­er i et­tan och som ut­veck­lats än­nu mer till i vin­ter. Du är äldst i la­get, kän­ner du dig som en lag­pap­pa? – 28 är ju ing­en hög ål­der egent­li­gen, ha ha. Men jag hop­pas att jag kan in­spi­re­ra de yng­re med mitt hår­da jobb på isen.

Hoc­key­et­tan öst­ra star­tar nu på sön­dag (16/9) med bor­t­a­match mot Nykö­ping. Där­på dub­belt hem­ma mot Huddinge och där­ef­ter Se­gel­torp. En kni­vig bör­jan.

– Tre tuf­fa matcher ab­so­lut, men en kul start. Jag tyc­ker vi spe­lat bra på för­sä­song­en över­lag. Vi är välträ­na­de, har bra fart och en rik­tigt bra stäm­ning i la­get.

– Jag var ju in­te med från bör­jan ifjol, men i år ska vi verk­li­gen gö­ra en bätt­re start. Vi ska även gö­ra det bätt­re än 2017/18, vi har till­räck­ligt bra lag för det.

”Vi kom ju in med ru­tin som två jok­rar.”

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

STOMMEN. SHC har stör­re de­len av la­get kvar se­dan 2017/18. Johan Fred­riks­son är äldst med si­na 28 år, ål­ders­snit­tet lig­ger an­nars kring 22 år. (Wings) (Ar­bo­ga) (Ka­na­da, GMHL) (Ka­na­da, GMHL) (Fors­ha­ga) (USA, WHSL). (till­ba­ka ef­ter en för­sä­song i Väs­by).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.