Ef­fek­ten av nya bolå­ne­reg­ler­na

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE -

Vem vill in­te in­ta sitt mor­gonkaf­fe och sam­ti­digt blic­ka ut över ha­vet? El­ler nju­ta av kvälls­so­len från sin bal­kong? Och ha bad­rocks­av­stånd till ha­vet och an­das frisk skär­gårds­luft var­je dag?

Vid ham­nen i Norrtälje – med ha­vet som närms­ta gran­ne – byggs just nu ett bo­stads­om­rå­de ut­ö­ver det van­li­ga. Och för dem som flyt­tar in kom­mer just så­da­na sa­ker bli var­dag.

Norrtälje Torn kom­mer att va­ra en per­fekt kom­bi­na­tion av mo­dernt stads­bo­en­de och det skö­na skär­gårds­li­vet.

Du kom­mer ha ha­vet på ena si­dan och Norr­täl­jes stads­kär­na med si­na char­mi­ga trä­hus på and­ra. Här ska det byg­gas par­ker, torg, kaj­stråk och ges plats för han­del, re­kre­a­tion och ser­vice. I den vack­ra So­ci­e­tets­par­ken finns fi­na ten­nisba­nor mitt i gröns­kan. En gång- och cy­kel­bro över ka­na­len gör det en­kelt att ta sig till bå­de ute­gym och pick­nick. Norrtälje Hamn är ett pa­ra­dis för båtäls­ka­ren. Sto­ra ång­bå­tar blan­das med små jol­lar och seg­la­re.

– Om­rå­det an­das livs­kva­li­tet och bju­der på ett tryggt och mo­dernt bo­en­de där du kan stres­sa ned, sä­ger Da­ni­el Åker­man, mark­nads­an­sva­rig på In­dex Re­si­dence som ut­veck­lar en del av om­rå­det.

To­talt pla­ne­ras för när­ma­re 2 000 bo­stä­der i om­rå­det.

Mitt på ka­jen byggs kvar­te­ret Norrtälje Torn, som kom­mer att be­stå av fem hus med bo­stads­rät­ter, varav två hus är just rik­ti­ga torn.

Det högs­ta, Hav­s­tor­net kom­mer att ha det bäs­ta lä­get när­mast ha­vet. Hav­s­tor­net kom­mer ha 119 väl­de­sig­na­de lä­gen­he­ter, från två till sex rum och kök, med boy­tor från 47 till 227 kvadrat­me­ter.

Al­la lä­gen­he­ter får bal­kong el­ler stor ter­rass, de fles­ta med en stor­sla­gen ut­sikt ut över skär­går­den el­ler med fan­tas­tisk ut­sikt med kvälls­sol över Norr­täl­jes char­mi­ga stads­kär­na.

Norrtälje Torn an­das livs­kva­li­tet, och ska­par­nas mål är att det ska va­ra en­kelt att le­va där. Där­för har de bland an­nat ska­pat kon­cep­tet TOUCH by In­dex Re­si­dence.

Det ger de bo­en­de till­gång till fle­ra smar­ta tjäns­ter och er­bju­dan­den, såsom bil­pool, båt­pool, och en egen con­ci­er­ge som all­tid finns till hjälp.

Norrtälje lig­ger ba­ra sju mil från Stock­holm city och pas­sar per­fekt för dem som vill bort från stor­sta­dens stress och sam­ti­digt ha det bäs­ta ut­an­för stor­sta­den med när­het till hav, sjö och skär­gård.

– Det här är ett bo­en­de för al­la, in­te minst för stock­hol­ma­re som vill läm­na stor­sta­den. Kvadrat­me­ter­pri­set är det hal­va mot Stock­holm, sä­ger Da­ni­el Åker­man.

”Om­rå­det an­das livs­kva­li­tet och bju­der på ett tryggt och mo­dernt bo­en­de där du kan stres­sa ned.”

Hav­s­tor­net er­bju­der en unik kom­bi­na­tion av ett bätt­re bo­en­de till en läg­re kost­nad. Kvadrat­me­ter­pri­ser­na är be­tyd­ligt läg­re än i Stock­holm, men med lev­nads­kva­li­tet och oslag­bar ut­sikt som den sto­ra bonu­sen. Pri­set för en lä­gen­het va­ri­e­rar mel­lan 1 595 000 kr och 6 790 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.