Ing­en kom­mer un­dan

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se Re­por­ter

Så här ef­ter va­let kans­ke vi ska bör­ja tän­ka på och pra­ta om nå­got an­nat än po­li­tik. Det lär i al­la fall drö­ja ett tag in­nan nya sty­ren har for­mats, i de för­sam­ling­ar som kan ha för­änd­ring­ar att vän­ta.

Men hur gör man? Valaf­fi­scher sit­ter kvar, ny­he­ter­na hand­lar om re­sul­ta­tet el­ler ana­ly­ser av det – so­ci­alt småprat på fri­ti­den in­leds med ”nu kan vi pra­ta om nå­got an­nat än po­li­tik” och över­går se­dan till att hand­la om va­let.

Ett av des­sa sam­tal led­de in på val­va­kan som hölls hos min kom­pis. Små­bar­nen en­ga­ge­ra­de sig i val­rö­rel­sen så­pass att de star­ta­de ett nytt par­ti. Vik­ti­gas­te frå­gan: Att det ska va­ra för­bju­det att springa till tun­nel­ba­nan.

Nå­got sä­ger mig att det är en pik till vux­en­värl­den, om att in­te stres­sa så myc­ket.

Nå­got sä­ger mig att jag kan ha sprung­it till de­ras när­mas­te tun­nel­ba­nesta­tion ett an­tal gång­er. (Fy­ra mi­nu­ter blankt tar det.)

Hur man än spring­er så kom­mer man än­då in­te un­dan po­li­ti­ken.

Nå­got sä­ger mig att det är en pik till vux­en­värl­den, om att in­te stres­sa så myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.