Vad är syf­tet med Vo­lon­tär­cent­ret?

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - IM

Lyss­na po­li­ti­ker, jag vill stäl­la er någ­ra frå­gor: Vad var och är syf­tet med Vo­lon­tär­cent­ret? Var­för finns det det in­te syn- och hör­se­l­in­struk­tör samt led­sa­ga­re i Sollentuna?

Jag är syn­ska­dad och kän­ner mig in­te del­ak­tig i sam­häl­let el­ler dess kultur. Det be­hövs en led­sa­ga­re för att jag ska vå­ga ta mig ut någ­ra läng­re sträc­kor. Nå­gon som kan lä­sa vis­sa tex­ter (in­te minst tid­ning­ar!) vo­re ock­så bra.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VO­LON­TÄR­CENT­RET. Var­för finns det det in­te syn- och hör­se­l­in­struk­tör samt led­sa­ga­re i Sollentuna? Det und­rar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.