Anit­has svamplyc­ka i Sol­len­tu­nasko­gar­na

Den ex­tremt var­ma och tor­ra som­ma­ren gjor­de att många svam­päls­ka­re bör­ja­de miss­trös­ta. Men ef­ter någ­ra re­jä­la regnsku­rar för ett par vec­kor se­dan kun­de de andas ut. Nu finns det näm­li­gen gott om svamp i Sol­len­tu­nas sko­gar.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

När Anit­ha

Gun­nars­son från Hägg­vik gick ut i sko­gen för­ra hel­gen kom hon hem med kor­gen full av röd­gul trum­pet­svamp.

– För någ­ra vec­kor se­dan fanns det ingen­ting alls, men nu är det gott om om svamp där ute, be­rät­tar hon.

Gu­la kan­ta­rel­ler i all ära, men hon och hen­nes sam­bo Ro­i­ne hit­ta­de den myc­ket mer ovan­li­ga och li­te ”fi­na­re” röd­gu­la trum­pet­svam­pen.

– Vi har ett spe­ci­ellt stäl­le, som vi så klart in­te kan av­slö­ja, sä­ger hon och skrat­tar. Att svam­pen

är li­te se­na­re i år än van­ligt hål­ler hon med om, och det be­ror främst på den tor­ra och var­ma som­ma­ren, tror hon.

– Men reg­net som har kom­mit på sista ti­den har va­rit bra för bå­de grund­vat­ten och svamp.

Men vad finns det då för svamp i Sol­len­tu­nas sko­gar?

– Det finns gott om kar­ljo­han och and­ra sop­par, även myc­ket tratt­kan­ta­rel­ler och en del röd­gul trum­pet­svamp. Dock in­te så myc­ket gu­la kan­ta­rel­ler, be­rät­tar hon.

– I al­la fall in­te som vi har hit­tat...

Till var­dags är Anit­ha Gun­nars­son lä­ra­re på Sil­ver- dals­sko­lan. Svam­p­in­tres­set har hon in­te all­tid haft med sig, det har kom­mit först de senaste tio åren. Vad är det då som är så kul med att ploc­ka svamp? – Man rör sig myc­ket och får frisk luft. Och så äls­kar jag den eu­fo­ris­ka käns­lan när man hit­tar det där spe­ci­el­la stäl­let med mas­sor av svamp. Man tras­kar på och så plöts­ligt ba­ra dy­ker det upp fram­för en!

När svam­pen väl kom­mer in i kö­ket hem­ma hos Anit­ha och Ro­i­ne bru­kar den ham­na i en sås med pur­jo­lök och gräd­de.

– En god svamp­sås är svårsla­gen, sä­ger hon.

FO­TO: PRI­VAT

SVAM­PÄLS­KA­RE. Anit­ha Gun­nars­son från Hägg­vik rör sig gär­na ute i skog och mark. I hel­gen lyc­ka­des hon få kor­gen full med röd­gul trum­pet­svamp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.