Flest per­son­kryss ut­an kam­pan­jan­de

Trots att Cen­ter­par­ti­ets kan­di­dat Anna Myr­hed in­te haft ett po­li­tiskt upp­drag på näs­tan fy­ra år och lyst med sin från­va­ro i val­rö­rel­sen är hon den per­son ef­ter An­nie Lööf som fått flest per­son­kryss av Sol­len­tu­na­bor­na i riks­dags­va­let.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad

Cen­ter­par­tis­ten Anna Myr­hed har in­te haft ett po­li­tiskt upp­drag på näs­tan fy­ra år och in­te va­rit ak­tiv i val­rö­rel­sen. Än­då har hon fått flest per­son­kryss i Sol­len­tu­na ef­ter An­nie Lööf.

Anna Myr­hed läm­na­de Sol­len­tu­na­po­li­ti­ken för snart fy­ra år sedan. Sa­m­ar­bets­pro­blem mel­lan grupple­dar­na splitt­ra­de Sol­len­tu­naal­li­an­sen och Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na fort­sat­te sty­ra kom­mu­nen ut­an Cen­ter­par­ti­et.

Anna Myr­hed av­gick då som grupple­da­re för par­ti­et och har sedan hål­lit låg pro­fil in­om po­li­ti­ken. Men trots det ver­kar hon in­te va­ra bort­glömd. 28 per­so­ner i Sol­len­tu­na har näm­li­gen valt Anna Myr­hed som riks­dags­kan­di­dat – vil­ket gör hen­ne till den näst mest po­pu­lä­ra kan­di­da­ten ef­ter An­nie Lööf.

– Det vär­mer otro­ligt myc­ket, sär­skilt ef­tersom jag in­te haft nå­got di­rekt po­li- tiskt en­ga­ge­mang de senaste åren. Och jag stod på plats 15 på val­se­deln så har man per­son­krys­sat mig så har man fak­tiskt le­tat or­dent­ligt på val­se­deln, sä­ger Anna Myr­hed. Hon me­nar att det sak­nas pro­fi­ler in­om Cen­ter­par­ti­et bort­sett från An­nie Lööf – och där­med finns ett be­hov.

– Det är en utmaning som jag kän­ner mig till­ta­lad av fak­tiskt. Men jag har in­te hun­nit lan­da i mi­na tan­kar rik­tigt och for­mu­le­ra en plan. Nu fun­de­rar jag på hur jag ska för­val­ta det här för­tro­en­det. Men det är klart jag sak­nar po­li­ti­ken.

Skul­le det bli ak­tu­ellt med en po­li­tisk come­back skul­le det an­tag­li­gen in­te bli på kom­mun­ni­vå, tror hon.

– Jag har fullt för­tro­en­de för de per­so­ner som le­der Cen­ter­par­ti­et lo­kalt. Ef­tersom jag job­bar som hu­manju­rist så kom­mer jag väl­digt nä­ra män­ni­skor och får se hur po­li­tis­ka be­slu­ten fak­tiskt på­ver­kar. Så det är sna­ra­re riks­frå­gor som in­tres­se­rar mig i dag.

Sol­len­tu­na- och riks­dags­po­li­ti­kern Ma­ria Stock­hu­as (M) fick ihop 192 per­son­rös­ter i Sol­len­tu­na, och So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Anna Vik­ström fick 322 per­son­rös­ter. Anna slår dock till ex­em­pel krist­de­mo­kra­ten So­nia Lun­ner­gård som fått sju per­son­rös­ter till riks­da­gen, och sve­ri­ge­de­mo­kra­ten Lud­vig Aspling som ba­ra skra­pa­de ihop tre rös­ter.

FO­TO: PRI­VAT

CEN­TER­PAR­TI­ET. Kom­mer Anna Myr­hed att ge sig in i po­li­ti­ken igen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.