V-man­dat sat­te stopp för ma­jo­ri­tet

Den slut­gil­ti­ga röst­räk­ning­en i kom­mun­va­let är fast­ställd. Nu står det klart att den nu­va­ran­de ma­jo­ri­te­ten in­te läng­re är i ma­jo­ri­tet.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad

En­ligt de pre­li­mi­nä­ra siff­ror­na från kom­mu­nal­va­let såg det ut som att den nu­va­ran­de ma­jo­ri­te­ten med Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na och Li­be­ra­ler­na skul­le be­hål­la sin ma­jo­ri­tet med ett en­da man­dat till sin för­del.

Men ef­ter att al­la rös­ter räk­nats igen och läns­sty­rel­sen fast­sla­git det slut­gil­ti­ga val­re­sul­ta­tet tap­par Mo­de­ra­ter­na det sista vik­ti­ga man­da­tet till Väns­ter­par­ti­et.

De tre par­ti­er­na har till­sam­mans 30 man­dat, av kom­mun­full­mäk­ti­ges to­talt 61.

– Det är klart att det känns trå­kigt att vi tap­par man­dat, även om vi trots allt har fort­satt starkt stöd i Sol­len­tu­na. Nu mås­te vi ut­vär­de­ra vår val­rö­rel­se och se hur vi ha­de kun­nat nå ut till väl­jar­na bätt­re, sä­ger Henrik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

För att be­hål­la ma­jo­ri­te­ten kom­mer de tre par­ti­er­na allt­så be­hö­va bju­da in ett yt- ter­li­ga­re par­ti till sa­m­ar­be­tet. Ett tro­ligt sce­na­rio är att åter bör­ja sam­ar­be­ta med Cen­ter­par­ti­et, som ute­slöts ur ma­jo­ri­te­ten ef­ter va­let 2014.

Jonas Ri­e­del, ord­fö­ran­de för Cen­ter­par­ti­et, har ti­di­ga­re kom­men­te­rat föl­jan­de om ett even­tu­ellt sa­m­ar­be­tet.

– Om vi ska ha ett sam­ar­be­te ska det in­te byg­ga på om vi be­hövs el­ler in­te, ut­an grun­da sig på att vi vill sam­ar­be­ta. Vi har en myc­ket bra re­la­tion till vå­ra kol­le­gor i kom­mu­nen och jag dis­ku­te­rar gär­na vil­ka möj­lig­he­ter som finns fram­ö­ver med dem. Se­dan får vi se vad som hän­der. Det är dock ont om tid in­nan en ma­jo­ri­tet mås­te va­ra fär­dig. Den 15 ok­to­ber ska den nya kom­mun­sty­rel­sen pre­sen­te­ras i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Vil­ka par­ti­er den ti­di­ga­re ma­jo­ri­te­ten för dis­kus­sio­ner med är dock Henrik Thu­nes för­te­gen om.

– Det på­går för­hand­ling­ar just nu. Mer än så kan jag in­te sä­ga.

Väns­ter­par­ti­et är desto mer nöj­da med val­re­sul­ta­tet. De har gått från två till fy­ra man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Tre nya per­so­ner kom­mer att ta plats i kom­mun­full­mäk­ti­ge och grupple­da­ren Bar­kat Hus­sa­in be­hål­ler sin plats.

– Det känns un­der­bart! Vi räk­nar med att få stör­re in­fly­tan­de i po­li­ti­ken i Sol­len­tu­na, sä­ger Bar­kat Hus­sa­in.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD/JENS SJUNNESSON

MA­JO­RI­TET. In­te läng­re ma­jo­ri­tet ef­ter att ha tap­pat det sista man­da­tet. Anna-Lena Jo­hans­son (L), Henrik Thu­nes (M) och Mag­nus Ramstrand (KD). Jonas Ri­e­del, ord­fö­ran­de för Cen­ter­par­ti­et, är vil­lig att dis­ku­te­ra ett sam­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.