Det gör Sol­len­tu­na­bor­na helst på fri­ti­den

Sol­len­tu­na­bor­na jog­gar el­ler lä­ser helst på fri­ti­den. De yng­re fö­re­drar att spe­la da­tor­spel el­ler ut­ö­va lagsport. Det visar en un­der­sök­ning som ny­li­gen ge­nom­förts av Sol­len­tu­na kom­mun.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

Nä­ra 3 000 per­so­ner har sva­rat på en en­kät om si­na kul­tur- och fri­tids­va­nor där de även fick fun­de­ra på vad de sak­nar och vad kom­mu­nen bor­de sat­sa på. Un­der­sök­ning­en visar att de fles­ta är myc­ket ak­ti­va.

Mer­par­ten av kom­mu­nin­vå­nar­na sva­rar att de fle­ra gång­er i vec­kan lä­ser böc­ker, tid­ning­ar, ar­tik­lar, blog­gar el­ler lik­nan­de. And­ra van­li­ga ak­ti­vi­te­ter som de of­ta ut­ö­var är jogg­ning, löp­ning el­ler snab­ba pro­me­na­der, ak­ti­vi­te­ter ute i naturen samt gym- el­ler grupp­trä­ning.

De yng­re (un­der 21 år) äg­nar sig helst åt spel på da­tor, tv- el­ler bräd­spel. De tar ock­så del av böc­ker, tid­ning­ar, blog­gar och många trä­nar lagspor­ter och hål­ler i gång med löp­trä­ning. Tre av fy­ra träf­fas hem­ma hos varand­ra.

– Två av tre kom­mu­nin­vå­na­re an­ser att de­ras möj­lig­he­ter att ut­ö­va si­na fri- tids­in­tres­sen i kom­mu­nen är bra. En­dast en av tio an­ser att möj­lig­he­ter­na är då­li­ga. Det ser vi som ett myc­ket bra re­sul­tat, sä­ger Mag­nus Ramstrand (KD), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

– Un­der­sök­ning­en ger oss ett in­tres­sant un­der­lag att job­ba vi­da­re med. Det är även po­si­tivt att svars­fre­kven­sen är så hög, sä­ger han. Sam­ti­digt som de fles­ta upp­ger att de är nöj­da är det många som sä­ger att det finns sa­ker som de skul­le vil­ja gö­ra men som in­te finns i Sol­len­tu­na. Den äld­re mål­grup­pen näm­ner att de vill ha möj­lig­het till bad med bar­nen/ba­by­sim, klätt­ring, ten­nis el­ler dans. Den yng­re tar bland an­nat upp öns­ke­mål om en ut­om­hus­bas­säng samt möj­lig­he­ter till ten­nis och dans.

– Att de öns­kar stör­re möj­lig­het till sim­ning var in­te så för­vå­nan­de. Den sim­hall vi har bygg­des 1974 då vi var 40 000 i kom­mu­nen. Nu är vi 80 000, sä­ger Mag­nus Ramstrand.

En öns­kan om fler id­rotts­hal­lar kom ock­så fram i un­der­sök­ning­en.

– Vi vet att hal­lar­na in­te räc­ker till, det är nå­got som vi job­bat myc­ket med un­der man­dat­pe­ri­o­den. Kom­mu­nen be­hö­ver verk­li­gen byg­ga ikapp sig där, sä­ger Mag­nus Ramstrand.

Un­der­sök­ning­en visar att mer än hälf­ten av kom­mu­nin­vå­nar­na be­sö­ker mo­tions­spår minst någ­ra gång­er per må­nad för att till ex­em­pel springa, åka ski­dor el­ler pro­me­ne­ra. Även Eds­bergspar­ken be­söks av en stor an­del kom­mu­nin­vå­na­re om än in­te li­ka of­ta. Det är klart vanligare att be­sö­ka par­ken någ­ra gång­er per år.

”Vi vet att hal­lar­na in­te räc­ker till, det är nå­got som vi job­bat myc­ket med un­der man­dat­pe­ri­o­den.”

FOTO: MOSTPHOTOS

JOG­GA OCH LÄ­SA. Det gör de äld­re (över 21) Sol­len­tu­na­bor­na på fri­ti­den om de själ­va får väl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.