Re­stau­rang Egon tar Sol­len­tu­na med storm

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

slu­tet a ma Sol­len­tu­na Cent­rum ett n t lls ott re­stau­rangsidan när den nors a re­stau­rang ed an Egon na­de ood our­ten

- i är m et n da med hur vi har bli­vit mot­tag­na här i Sol­len­tu­na Cent­rum, sä­ger Mo­taz Go­mah, ge­ne­ral ma­na­ger Egon Sol­len­tu­na

Egon såg da­gens ljus 1984 i Oslo och har nu ett 40-tal re­stau­rang­er i Nor­ge. Sol­len­tu­na­re­stau­rang­en är den and­ra i Sve­ri­ge, först ut var Egon i Mall of Scan­di­na­via och den tred­je re­stau­rang­en öpp­na­de i Uppsa­la i au­gusti.

– Vi val­de att eta­ble­ra oss i Sol­len­tu­na Cent­rum som är i stark ut­veck­ling och har stor po­ten­ti­al, sä­ger Mo­taz Go­mah, som ur­sprung­li­gen är från Skå­ne men har job­bat i Nor­ge era år.

– Be­söksan­ta­let ökar he­la ti­den, sä­ger han stolt. In­red­ning­en är ru­stik och väl­kom­nan­de och bju­der på många spän­nan­de sa­ker att vi­la ögo­nen på. I ta­ket häng­er en mo­tor­cy­kel mo­dell äld­re, i bok­hyl­lor­na står gam­la kof­fer­tar och böc­ker. Väg­gar­na pryds av sto­ra fo­to­g­ra er från ett svun­net Sol­len­tu­na, bland an­nat bil­der på Tu­re­bergs och Norr­vi­kens sta­tion från bör­jan av 1900-ta­let.

– Många gäs­ter har be­rät­tat att de har en an­knyt­ning till bil­der­na, vil­ket är jät­te­kul, sä­ger Mo­taz Go­mah.

Den spän­nan­de me­nyn är bred och om­fat­tar ett hund­ra­tal rät­ter. är nns nå­got för al­la, allt från klas­sisk eng­elsk fru­kost, ita­li­enskt, tex-mex, sal­la­der och ham­bur­ga­re till den krä­mi­ga, nors­ka sksop­pan.

– Nytt är vå­ra ex­presslun­cher, där den som har bråt­tom kan få god, väl­la­gad mat snabbt. Här kan man väl­ja på chi­li con car­ne, pas­ta och sksop­pa.

Ett an­nat populärt in­slag på me­nyn är piz­za­buffén. För 99 kro­nor får man äta hur myc­ket piz­za man vill, in­klu­si­ve sal­lad. Piz­za­buffén ser­ve­ras fram till kloc­kan 18 tis­dag–lör­dag och he­la da­gen sön­dag–mån­dag.

– Till Egon är al­la väl­kom­na, allt från de all­ra yngs­ta upp till se­ni­o­rer­na. För bar­nen har vi en lek­hör­na med rutsch­ka­na och pys­sel­hör­na. För fa­mil­jer­na nns det nå­got för al­la, nå­gon kanske tar pann­ka­ka, en an­nan piz­za och en tred­je sksop­pa, sä­ger Mo­taz Go­mah. Re­stau­rang Egon i Sol­len­tu­na sam­ar­be­tar med lo­ka­la id­rotts­för­e­ning­ar, och ser gär­na att det sa­m­ar­be­tet ut­ö­kas.

– Många för­e­ning­ar läg­ger si­na eve­ne­mang med mid­da­gar här, vil­ket är väl­digt ro­ligt.

Öp­pet­ti­der­na på Egon är ge­ne­rö­sa. På var­da­gar­na stäng­er de kloc­kan 23 och på fre­da­gar och lör­da­gar är det öp­pet än­da till kloc­kan 24. Sol­len­tu­na Cent­rum stäng­er kloc­kan 20, men då är gäs­ter­na väl­kom­na in via ute­ser­ve­ring­en.

– Varmt väl­kom­na till oss på Egon, av­slu­tar Mo­taz Go­mah.

är nns n got r al­la, allt r n las­sis eng­els ru ost, ita­li­ens t, te -me , sal­la­der o h ham­bur­ga­re till den rä­mi­ga, nors a s so an

Mo­taz Go­mah, ge­ne­ral ma­na­ger på Egon Sol­len­tu­na.

Piz­za­buffén är myc­ket populär. In­red­ning­en har häm­tat in­spi­ra­tion från Sol­len­tu­nas lo­ka­la histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.