Nu är Al­li­an­sens par­ti­er ena­de igen

Nu står det klart att Cen­ter­par­ti­et blir det par­ti som kom­mer att in­gå sam­ar­be­te med Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na för att bil­da ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pauline Cederblad pauline.cederblad@di­rekt­press.se

M, KD och L lyc­ka­des in­te få egen ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Där­för har C bju­dits in till sam­ar­be­tet. Fy­ra år ef­ter att par­ti­et kas­ta­des ut har Al­li­an­sen åter­upp­stått.

Ef­ter va­let ha­de Mo­de­ra­ter­na, Krist­de­mo­kra­ter­na och Li­be­ra­ler­na med si­na 30 av 61 man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge in­te läng­re ma­jo­ri­tet.

Nu står det klart att Cen­ter­par­ti­et åter bjuds in till sam­ar­be­tet – och Al­li­an­sen upp­står på nytt i Sol­len­tu­na.

– Vi fann varand­ra gans­ka snabbt och såg att det fanns möj­lig­he­ter. Vi är över­ens om att bil­da en al­li­ans i Sol­len­tu­na, sä­ger Henrik Thu­nes (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Fy­ra par­ti­er i lo­kal al­li­ans De tre par­ti­er­na har lett Sol­len­tu­na ut­an Cen­ter­par­ti­et stör­re de­len av den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den – ef­ter att C ute­slöts un­der 2014 på grund av in­ter­na ” sam­ar­bets­pro­blem”.

– Det känns myc­ket bra. Vi har haft dis­kus­sio­ner ett bra tag nu och jag är glad att vi kom­mit så långt som vi har. Och får vi till ett bra sam­ar­be­te så bå­dar det gott på lång sikt ock­så. Men vi har kom­mit in li­te på ef­ter­hand och mås­te sät­ta oss in i allt, sä­ger Jonas Ri­e­del, grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et.

Har ni ställt någ­ra mot­krav för att få in­gå i ma­jo­ri­te­ten?

– Ing­en går in i en al­li­ans ut­an att stäl­la krav. Men exakt vil­ka de har va­rit kan jag in­te sä­ga än­nu.

Huruvi­da Jonas Ri­e­del kom­mer att bör­ja ar­be­ta hel­tid in­om po­li­ti­ken som kom­mu­nal­råd är än­nu in­te helt klart. Han själv stäng­er in­te dör­ren för det.

– Vi kom­mer att job­ba för att Jonas pre­cis som vi and­ra kan ar­be­ta fullt ut med po­li­ti­ken.

Till­sam­mans får de fy­ra par­ti­er­na nu 34 man­dat. Men än är allt långt ifrån klart. Hur nämn­der­na ska se ut är än­nu in­te klart.

– Vi kom­mer att job­ba in­ten­sivt med att ta fram en ge­men­sam po­li­tisk platt­form. Vi har kom­mit en bra bit på väg men har jobb kvar att gö­ra. Vi fy­ra kom­mer att be­hö­va job­ba in­ten­sivt till­sam­mans fram över, sä­ger An­na- Lena Johansson, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na.

Ing­en går in i en al­li­ans ut­an att stäl­la krav. Men exakt vil­ka de har va­rit kan jag in­te sä­ga än­nu.

FO­TO: PAULINE CEDERBLAD

Jonas Ri­e­del (C), Henrik Thu­nes (M), An­na-Lena Johansson (L) och Mag­nus Ramstrand (KD) ska sty­ra Sol­len­tu­na un­der den närms­ta man­dat­pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.