No­mi­ne­ra till Sol­len­tu­na Pe­da­gog­pris 2018!

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - sol­len­tu­na.se/pe­da­gog­pris

Pe­da­gog­pri­set de­las ut i fem ka­te­go­ri­er: grund­skol­lä­ra­re, gym­na­sie­lä­ra­re, för­s­kol­lä­ra­re, fri­tids­lä­ra­re och lä­rar­stu­dent.

Ut­mär­kel­ser­na går till den som ge­nom sitt pe­da­go­gis­ka ar­be­te spe­ci­ellt mo­ti­ve­rar och sti­mu­le­rar ele­ver till bätt­re stu­di­e­re­sul­tat.

No­mi­ne­ra di­na kan­di­da­ter mel­lan 5 ok­to­ber och 4 no­vem­ber. Al­la får no­mi­ne­ra: för­äld­rar, ele­ver, kol­le­gor el­ler rek­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.