Mas­sa ak­ti­vi­ter un­der höst­lo­vet

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - Al­la ak­ti­vi­ter finns på: sol­len­tu­na.se/lov

Un­der höst­lo­vet är det full fart runt om i Sol­len­tu­na kom­mun. Det finns mas­sor av spän­nan­de och ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter för små och sto­ra att ta del av. Gra­tis såklart.

För dig som har spring i be­nen finns möj­lig­he­ter att pro­va på bland an­nat ping­is, fotboll, ak­ro­ba­tik och dans. Vill du pyss­la kan du lä­ra dig vi­ka ori­ga­mi, gö­ra ditt eget över­lev­nads­arm­band el­ler pro­va på att va­ra konst­när för en dag i en kre­a­tiv verk­stad. Du kanske vill utforska ke­mins ma­gis­ka värd och pas­sa på att tes­ta och lä­ra dig om mo­le­ky­ler och ato­mer, el­ler var­för in­te lä­ra dig om hur du skri­ver en rik­tigt läs­kig histo­ria i en skri­var­verk­stad?

Al­la ak­ti­vi­te­ter är helt kost­nads­fria för barn och ung­do­mar och al­la ak­ti­vi­te­ter är öpp­na för al­la. Du är väl­kom­men även om du in­te har pro­va på ak­ti­vi­te­ter ti­di­ga­re. Vis­sa ak­ti­vi­te­ter krä­ver för­an­mä­lan så pla­ne­ra höst­lo­vet re­dan nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.