Fotboll i Hägg­vik­shal­len på fre­da­gar

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - sol­len­tu­na.se/nort­h­si­de

Barn, ung­do­mar och unga vux­na väl­kom­nas till Hägg­vik­shal­len på spon­tan­fot­boll på fre­dag­kväl­lar. På plats finns fri­tids­le­da­re från Nort­h­si­de fri­tids­gård som sam­ar­be­tar med Möj­lig­he­ter­nas plats. Syf­tet med fot­bol­len på kvälls­tid är att ska­pa möj­lig­he­ter till bä­ran­de re­la­tio­ner och po­si­ti­va mö­ten mel­lan unga och vux­na. Fre­da­gar kl. 20.0023.00 (sam­ling kl. 19.45) i Hägg­vik­shal­len. Ak­ti­vi­te­ten är gra­tis och al­la är väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.