Ny pen­del­upp­gång i Hägg­vik om fle­ra år

En syd­lig upp­gång vid pen­del­tågs­sta­tio­nen i Hägg­vik har stått på Sol­len­tu­nas öns­ke­lis­ta i många år. Nu är det fast­sla­get när en så­dan kom­mer att byg­gas.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

En syd­lig en­tré vid Hägg­viks sta­tion har öns­kats i fle­ra år. När Tra­fik­ver­ket nu pre­sen­te­rat sin plan för upp­gång­en står det klart att det drö­jer fle­ra år in­nan en­trén står klar.

Sol­len­tu­na kom­mun har un­der många år le­gat på Tra­fik­ver­ket om att få en yt­ter­li­ga­re pen­del­tågs­upp­gång vid Hägg­viks sta­tion – i den söd­ra de­len av per­rong­en. Men en så­dan har in­te stått sär­skilt högt upp på pri­o­ri­te­rings­ord­ning­en och Sol­len­tu­na har fått vän­ta.

Men nu har Tra­fik­ver­ket pre­sen­te­rat en tid­plan för när en till upp­gång blir verk­lig­het. År 2023 ska en­trén bör­ja byg­gas, och 2025 ska den öpp­nas för an­vänd­ning.

Men om Sol­len­tu­na kom­mun får tyc­ka till, ska det ske ti­di­ga­re än så.

– Jag ha­de gär­na sett att det sked­de ti­di­ga­re, så vi be­hö­ver se över hur vi kan på­skyn­da det här och bör­ja dra i oli­ka trå­dar. En syd­lig upp­gång i Hägg­vik be­hövs re­dan nu, me­nar Hen­rik Thu­nes ( M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

En av de sto­ra an­led­ning­ar­na till att öns­ke­må­let fun­nits är den kom­man­de ut­veck­ling­en av söd­ra Hägg­vik med tu­sen­tals nya bo­stä­der, han­del och ser­vice i bland an­nat Stin­sen­om­rå­det.

– Det hand­lar in­te ba­ra om att mö­ta be­ho­ven hos de som kom­mer att bo där ut­an al­la de män­ni­skor som kom­mer att ar­be­ta i om­rå­det. Re­dan nu i bör­jan av 2019 kom­mer The Facto­ry öpp­na i glas­hu­set och där kom­mer det att job­ba ett stort an­tal per­so­ner. Vi vill upp­munt­ra till att re­sa kol­lek­tivt men då mås­te and­ra ak­tö­rer som Tra­fik­ver­ket ver­ka för det ock­så, sä­ger Hen­rik Thu­nes.

FO­TO: DI­REKT­PRESS

SYDUPPGÅNG. En ny en­tré till pen­del­tå­get ska byg­gas i Hägg­vik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.