Olag­lig bo­sätt­ning i bil­hall

Ett an­tal per­so­ner so­ver vid den ned­lag­da bil­hal­len i mäss­om­rå­det. Ef­ter att bo­en­de upp­levt det som otryggt ber fas­tig­hets­ä­ga­ren Skans­ka om hjälp från Kro­no­fog­den.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad

Fas­tig­he­ten där det ti­di­ga­re fanns en bil­hall, in­till den riv­na Sol­len­tu­na­mäs­san, har stått tom på verk­sam­het en tid. I slu­tet av som­ma­ren upp­märk­sam­ma­des dock mar­kä­ga­ren Skans­ka på att det in­te var rik­tigt så tomt som man trod­de.

Bo­en­de i när­he­ten och kom­mu­nen hör­de av sig och be­rät­ta­de att det fanns en olag­lig bo­sätt­ning på tom­ten.

– Det skrä­pa­des ner och per­so­ner som bor i när­he­ten upp­lev­de att den här bo­sätt­ning­en ska­pa­de otrygg­het. Då be­höv­de vi gö­ra nå­got, och vi har skic­kat en an­sö­kan till Kro­no­fog­den om av­lägs­nan­de, af­färs­ut­veck­la­re på Skans­ka.

Per­so­ner­na som bor på plat­sen har in­te gjort nå­gon ska­da på egen­do­men el­ler ta­git sig in i själ­va fas­tig­he­ten, ut­an bor ut­an­för där de

Vi hop­pas kun­na hit­ta en hy­res­gäst. Vi vill ock­så gö­ra ett po­si­tivt in­tryck där vi ver­kar och se till att vå­ra lo­ka­ler an­vänds.

san­no­likt sökt skydd från vä­der och vind.

– Det finns sov­säc­kar och per­son­li­ga ägo­de­lar där. Men det ser än­då gans­ka väl­ord­nat ut så det är in­te någ­ra pro­blem ut nå­got hy­gi­e­niskt av­se­en­de, ut­an det hand­lar främst om trygg­he­ten i om­rå­det, sä­ger Pe­ter Wes­tin.

”Bätt­re be­lys­ning”

Skans­ka har i vän­tan på be­slut från Kro­no­fog­den ut­ö­kat vakt­bo­la­gets ron­de­ring­ar i om­rå­det.

– Det har ock­så fram­förts öns­ke­mål om bätt­re be­lys- ning där. Vi rå­der ju ba­ra över vår mark och be­lys­ning­en lig­ger i förs­ta hand på kom­mu­nens mark, men vi ska tit­ta på vad vi kan gö­ra för att det ska bli bätt­re.

På läng­re sikt ska bygg­na- den ri­vas, i takt med att ar­be­tet för he­la det nya kvar­te­ret går fram­åt.

– Vi hop­pas kun­na hit­ta en hy­res­gäst. Dels är det en lo­kal som ba­ra står tom och in­te ger någ­ra in­täk­ter, men se­dan vill vi ock­så gö­ra ett po­si­tivt in­tryck där vi ver­kar och se till att vå­ra lo­ka­ler an­vänds och till­för nå­got till om­rå­det. När ar­be­tet med bygg­na­tio­nen i om­rå­det går fram­åt kom­mer vi själ­va an­tag­li­gen att an­vän­da den för plats­kon­tor el­ler lik­nan­de, sä­ger Pe­ter Wes­tin.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

Fas­tig­hets­ä­ga­ren vill ta hjälp av Kro­no­fog­den för att få bort en olov­lig bo­sätt­ning vid den gam­la bil­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.