Mörk konst i Edsvik

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

Vi har en för­kär­lek för bil­der på rö­da hus och blom­mor, men det hand­lar om att vå­ga vi­sa det mör­ka som fak­tiskt be­rör män­ni­skor. Mörk­ret och dö­den är en del av li­vet.

Ar­be­tet med ut­ställ­ning­en Black Star som öpp­nar i hel­gen på Edsvik Konst­hall har på­gått un­der två års tid. Här kom­mer har­mo­nis­ka ak­va­rel­ler med triv­sam­ma na­tur­mo­tiv att ly­sa med sin från­va­ro. Ut­ställ­ning­en skild­rar näm­li­gen mörk­ret i mänsk­lig­he­tens histo­ria.

Black Star är Edsvik Konst­halls hit­tills störs­ta ut­ställ­ning sett till an­ta­let sto­ra och tunga konst­närs­namn. Un­der en må­nad kom­mer verk av 25 konst­nä­rer från bland an­nat Mex­i­ko, Chi­le och Ryss­land vi­sas i de två konst­hal­lar­na.

När Vi i Sol­len­tu­na be­sö­ker konst­hal­len har ver­ken bör­jat häng­as upp in­för ut­ställ­ning­ens öpp­ning.

Sön­der­bom­bad Glo­ben

En sön­der­bom­bad Glo­ben, utrot­nings­ho­ta­de fiskar­ter och iso­le­ring.

De skil­jer sig myc­ket åt men det finns en röd tråd – all den här kons­ten är mörk och skild­rar ka­os och trau­man som finns i mänsk­lig­he­tens histo­ria.

– Den här ut­ställ­ning­en väc­ker myc­ket tan­kar, käns- lor och frå­gor. Det är kans­ke in­te konst som folk vill ha i sitt var­dags­rum, men med de här bil­der­na blir man tvung­en att stan­na upp och tän­ka ef­ter. Vi har en för­kär­lek för bil­der på rö­da hus och blom­mor, men det hand­lar om att vå­ga vi­sa det mör­ka som fak­tiskt be­rör män­ni­skor. Mörk­ret och dö­den är en del av li­vet, me­nar Ri­car­do Do­no­so, konst­halls­chef.

”Ka­na­li­se­ra upp­le­vel­ser”

Han vi­sar verk av den svens­ka konst­nä­ren Roj Fri­berg, som är hans fa­vo­rit i ut­ställ­ning­en. Ri­car­do Do­no­so lär­de kän­na ho­nom pri­vat in­nan hans död, och be­rät­tar om ett tra­giskt livs­ö­de i ut­kant av sam­häl­let: miss­hand­lad som barn och ut­stött ef­ter att ha för­lo­rat ett öga i en olyc­ka.

– Jag tror att många av dem som av oli­ka or­sa­ker har li­dit i li­vet kan ka­na­li­se­ra si­na upp­le­vel­ser ge­nom kons­ten på ett näs­tan te­ra­peu­tiskt sätt, sä­ger Ri­car­do Do­no­so.

Byg­ger bro­ar

Fle­ra sko­lor från Sol­len­tu­na kom­mer att be­sö­ka ut­ställ­ning­en un­der den kom­man­de må­na­den.

I sam­band med det kom­mer det att ar­ran­ge­ras se­mi­na­ri­um där ele­ver­na kom­mer att få dis­ku­te­ra äm­nen som sam­ti­den och de­mo­kra­ti.

– Bil­den fun­ge­rar som en slags tram­po­lin för att öpp­na ögo­nen och väc­ka nå­got in­om en. Med konst byg­ger man bro­ar för kom­mu­ni­ka­tion. Vi vill att ele­ver­na ska få ut­tryc­ka vad de tyc­ker ef­ter att ha sett ut­ställ­ning­en. Vux­na är mer spar­sam­ma med re­ak­tio­ner men ung­do­mar har ge­ne­rellt sett in­te sam­ma spär­rar. Det ska bli väl­digt in­tres­sant, tyc­ker Ri­car­do Do­no­so.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

EDSVIK. Ri­car­do Don­so för­be­re­der för den mör­ka ut­ställ­ning­en som väc­ker ef­ter­tänk­sam­het, Black Star, på Edsvik Konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.