At­tac­ker­na del av system­hot

Vi i Sollentuna - - Vi I Sollentuna -

– I grun­den är det in­te en po­li­siär ar­bets­upp­gift, sä­ger hon.

Hon me­nar att det in­te kan va­ra första­hand­såt­gär­den att ringa po­li­sen om till ex­em­pel en en­skild brev­bä­ra­re kän­ner sig otrygg.

– Vi job­bar med vårt kärn­upp­drag och att få and­ra att gö­ra sitt upp­drag. Det blir en star­ka­re hel­het då. Det är in­te re­a­lis­tiskt el­ler önsk­värt att vi tar över al­la and­ras upp­gif­ter, sä­ger The­re­se Skoglund She­ka­ra­bi.

Po­li­sen upp­ma­nar Ar­ri­va till att an­mä­la även ” bus­streck” av ty­pen att nå­gon kas­tar en snö­boll mot en buss. Där­för kan siff­ror­na få lä­get att se all­var­li­ga­re ut än det är, en­ligt hen­ne.

Men buss­fö­ra­re och and­ra an­ställ­da hos sam­hälls­ak­tö­rer blir mer ut­sat­ta i Jär­va än i jäm­för­ba­ra om­rå­den.

– Al­la hot och våld mot tjäns­te­man är nå­got som vi tar på all­var, det är kopp­lat till otillå­ten på­ver­kan. Vi job­bar med det struk­tu­re­rat och sät­ter det högt på dag­ord­ning­en, sä­ger hon.

Si­tu­a­tio­nen för blå­ljus­per­so­nal i Jär­va har för­bätt­rats i jäm­fö­rel­se med hur det var för tre, fy­ra år se­dan, en­ligt hen­ne.

Nå­gon di­rekt brottsa­na­lys har in­te gjorts, men hon be­dö­mer att för­bätt­ring­en skett tack va­re ett lång­sik­tigt och ut­hål­ligt ar­be­te se­dan polisens om­or­ga­ni­sa­tion.

– I för­hål­lan­de till and­ra lo­kal­po­lis­om­rå­den har vi fått li­te stör­re re­sur­ser, sä­ger hon.

Det har gett re­sul­tat och näs­ta steg är att, ge­nom oli­ka sam­ver­kans­ar­be­ten, stär­ka and­ra ak­tö­rer i sam­häl­let.

– Även om det är iso­le­ra­de hän­del­ser så är de en del av en sys­te­ma­tik; på­ver­kan som kan ses som system­ho­tan­de brotts­lig­het, sä­ger The­re­se Skoglund She­ka­ra­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.