Star­ka lagin­sat­ser gjor­da av Sol­len­tu­na vol­ley på sisto­ne

Vi i Sollentuna - - Vi I Sollentuna -

där U23-SM av­gjor­des. Sol­len­tu­na VK ställ­de upp med ett herr- och dam­lag där många av spe­lar­na an­nars hör till klub­bens re­pre­sen­ta­tions­lag.

SVK dam gick bra än­da fram till fi­na­len då de re­ge­ran­de mäs­tar­na Eng­el­holm blev för tuf­fa. 1–2 i set gav än­då ett starkt sil­ver.

Även her­rar­na käm­pa­de sig fram till SM-fi­nal, men fick se sig slag­na av Fal­ken­berg. SM- re­sul­ta­tet blev allt­så två sil­ver.

– Jag tyc­ker vi gjor­de en bra tur­ne­ring. Vi ha­de kun­nat ta fi­na­len till tre set, men Fal­ken­berg var bätt­re. Oav­sett är jag glad över bå­da vå­ra sil­ver, sä­ger herr­la­gets trä­na­re Lau­ri Ha­ka­la, som coacha­de U23- her­rar­na i SM, till hem­si­dan.

På mån­da­gen kom näs­ta gla­da ny­het kring den lo­ka­la vol­ley­boll­klub­ben.

Till EM-kva­let i ja­nu­a­ri är fem herr­spe­la­re med kopp­ling­ar till SVK ut­tag­na till den 24 man star­ka brut­to­trup­pen. Andre­as Eriks­son (Lin­kö­ping), Victor Ni­el­sen (Halm­stad) och Staf­fan Blom­gren ( SVK) har al­la va­rit med förr. Till den­na sam­ling får de även säll­skap av Os­kar von Sydow (Fal­ken­berg) och Jo­ar Jämtsved Mill­berg (RIG/SVK). Trup­pen kom­mer suc­ces­sivt att ban­tas ner till 14 spe­la­re.

En kul de­talj är att tre av fy­ra lands­lagskal­la­de pas­sa­re är fost­ra­de i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.