Ils­kan är stor mot kraft­led­ning i Vi­by

En 65 me­ter hög kraft­led­ning kan kom­ma att byg­gas runt he­la Vi­by. Led­ning­en kom­mer dess­utom att grän­sa till Jär­va­fäl­tet och sy­nas från bland an­nat Bögs gård. Nu har gran­nar­na i Vi­by star­tat en nam­nin­sam­ling i hopp om att stop­pa pla­ner­na.

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

Gran­nar­na i Vi­by ra­sar mot pla­nen på en 65 me­ter hög kraft­led­ning som kan kom­ma att byg­gas runt he­la Vi­by. Nu har de läm­nat in en pro­tes­lis­ta i hopp om att stop­pa byg­get.

Svens­ka Kraft­nät vill hö­ja ka­pa­ci­te­ten i el­nä­tet för kraft­led­ning­en som lö­per mel­lan Över­by i Sol­len­tu­na och Bec­kom­ber­ga. Den nu­va­ran­de ka­pa­ci­te­ten på 220 kV ska hö­jas till 400 kV. I prak­ti­ken in­ne­bär det att en 65 me­ter hög led­ning kom­mer att om­ringa he­la Vi­by och grän­sa till Jär­va­fäl­tets na­tur­re­ser­vat.

Re­dan idag finns en 20 me­ter hög kraft­led­ning som lö­per runt Vi­by. Det är allt­så den som nu ris­ke­rar att bli mer än tre gång­er så hög, och många bo­en­de i Vi­by är oro­li­ga för kon­se­kven­ser­na av kraft­led­ning­en.

– Dels hand­lar det om vär­de­minsk­ning­en på vå­ra hus och det este­tis­ka, men ock­så räds­lan för vil­ka ef­fek­ter det här kan ha på krop­pen, sä­ger Bengt Ru­de­myr som bor i om­rå­det.

”Blir ett ex­pe­ri­ment”

– Det kom­mer att se ut som he­la Vi­by är in­bu­rat. Det känns otro­ligt omo­dernt att pla­ne­ra för luft­bur­na led­ning­ar på det här vi­set. Po­li­ti­ker fat­tar ibland be­slut som in­te känns så ge­nom­tänk­ta. Som skip stop-tå­gen – där kun­de man änd­ra sig och dra tillbaka det. Men i det här fal­let byg­ger man för nå­got som ska stå en otro­ligt lång tid. Det är be­tyd­ligt myc­ket svå­ra­re att dra tillbaka. Man vet in­te hel­ler rik­tigt vad det här skul­le få för kon­se­kven­ser på häl­san. Det blir ett ex­pe­ri­ment, me­nar Vi­by­bon Hen­rik Ström.

I nu­lä­get är det främst Vi­by­bor som oro­ar sig för led­ning­en. Men desto fler skul­le se led­ning­en om den blir verk­lig­het, me­nar Hen­rik Ström.

– När man kom­mer ut till Bögs gårds idag är det som att kom­ma ut på lan­det. Folk äls­kar den plat­sen. Men den här led­ning­en skul­le sy­nas över pre­cis he­la Jär­va­fäl­tet.

Två al­ter­na­tiv kvar­står

Fle­ra oli­ka al­ter­na­tiv för hur kraft­led­ning­en ska lö­pa har ti­di­ga­re va­rit ak­tu­el­la, bland an­nat via vat­ten­vä­gen men ock­så ned­gräv­da. Men nu åter­står ba­ra två al­ter­na­tiv. Ett är led­ning­en som lö­per längs med Vi­by och Jär­va­fäl­tet och se­dan vi­da­re för­bi Kron­å­sen och Akal­la.

Man vet in­te hel­ler rik­tigt vad det här skul­le få för kon­se­kven­ser på häl­san. Det blir ett ex­pe­ri­ment.

Det and­ra al­ter­na­ti­vet ser Vi­by­bor­na som be­tyd­ligt lämp­li­ga­re: från Över­by, längs Stä­ket­le­den, för­bi Kallhälls vil­las­tad och längs med E18.

Ett pro­blem med det al­ter­na­ti­vet är att led­ning­en i så­da­na fall skul­le be­hö­va gå ge­nom Jär­va­fäl­tets na­tur­re­ser­vat istäl­let för längs med det.

– Den sträck­ning­en lig­ger dock in­te li­ka nä­ra nå­gon tät be­byg­gel­se och en stor del går längs E18, me­nar Bengt Ru­de­myr.

Skri­ver pro­test­lis­ta

Nu har Vi­by­bor­na sam­lat in nam­nun­der­skrif­ter till en pro­test­lis­ta som de skic­kat in till Svens­ka Kraft­nät. 9 no­vem­ber var sista da­gen för att skic­ka in syn­punk­ter­na. Men oav­sett ut­fall är de bo­en­de in­te re­do att ge sig.

– Vi kom­mer att käm­pa in i det sista. Blir det ett fel­ak­tigt be­slut nu så kom­mer vi in­te att ge oss, fast­slår Hen­rik Ström.

”För­står oron”

Mar­tin Gör­nebrand, pro­jekt­le­da­re på Svens­ka kraft­nät, sä­ger att han för­står Vi­by­bor­nas oro.

– Vi byg­ger för re­gi­o­na­la be­hov och då blir det ty­värr lo­ka­la in­trång. Nu är vi mitt in­ne i ett sam­råd och är ti­digt i pro­ces­sen. Då kan vi in­te sva­ra de­tal­je­rat på al­la frå­gor som de bo­en­de har och det för­står jag ska­par fru­stra­tion.

An­led­ning­en till att de vill byg­ga en luft­bu­ren led­ning har fle­ra för­kla­ring­ar.

– Det är myc­ket säk­ra­re och en enkla­re tek­nik att job­ba med. Om det blir nå­got fel kan det ta fle­ra vec­kor att åt­gär­da en ned­grävd led­ning. Är den luft­bu­ren kan man se felet di­rekt och åt­gär­da det be­tyd­ligt snab­ba­re. Skul­le man grä­va ner led­ning­en skul­le man för­lo­ra 700 me­ga­watt i ka­pa­ci­tet in till Stock­holm. Det mot­sva­rar he­la Lund och Mal­mös be­hov av el, sä­ger Mar­tin Gör­nebrand

Kom­mu­nen ska läm­na in sitt ytt­ran­de i de­cem­ber. I feb­ru­a­ri kom­mer be­slut att fat­tas kring vil­ken sträck­ning som kom­mer att bli verk­lig­het.

KRI­TIS­KA. Hen­rik Ström och Bengt Ru­de­myr, bo­en­de i Vi­by, är kri­tis­ka till den 65 me­ter höga kraft­led­ning som fö­reslås dras runt bland an­nat Vi­by.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

JÄR­VA­FÄL­TET. Den nu­va­ran­de kraft­led­ningspar­ken går längs med Jär­va­fäl­tet. Den ris­ke­rar nu att bli be­tyd­ligt stör­re, och ha hög­re ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.