Ro­bo­tar ska hjäl­pa barn med hög skol­från­va­ro

Vi i Sollentuna - - Front Page - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se

Ba­ra för att en elev in­te är på plats fy­siskt ska in­te skol­bän­ken be­hö­va stå tom. Nu har kom­mu­nen näm­li­gen köpt in ett an­tal ro­bo­tar som ska hjäl­pa barn som av nå­gon an­led­ning har hög skol­från­va­ro.

Se­dan i au­gusti finns ett när­va­ro­team i Sol­len­tu­na. En psy­ko­log, en stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re och en spe­ci­al­pe­da­gog ska hjäl­pa ele­ver i grund­sko­lan med hög skol­från­va­ro.

Var­för en elev har en hög från­va­ro är för­stås oli­ka från fall till fall. Där­för krävs ock­så in­di­vi­du­el­la åt­gär­der för att få tillbaka ele­ven till sko­lan, me­nar psy­ko­lo­gen Pär An­ders­son.

– Min ab­so­lu­ta upp­fatt­ning är att al­la barn vill gå i sko­lan. Gör in­te ele­ven det så hand­lar det of­tast om nå­got i skol­mil­jön in­te är till­räck­ligt an­pas­sat. Det är svårt att be­dri­va en sko­la som pas­sar al­la ele­ver.

Tea­met job­bar på upp­drag av barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret och tan­ken är att det ska kun­na kopp­las när sko­lans ti­di­ga­re in­sat­ser in­te har räckt och skol­från­va­ron va­rit lång och pro­ble­ma­tisk. De gör då en kart­lägg­ning för att ta re­da på den bakom­lig­gan­de or­sa­ken – och vad som be­hö­ver gö­ras för att bry­ta mönst­ret.

I da­gar­na an­län­de ett av de verk­ty­gen som tea­met kom­mer att kun­na job­ba med: en ro­bot.

Ögon och öron i sko­lan

Ro­bo­ten ska kun­na fun­ge­ra som ele­vens ögon, öron och röst i sko­lan – ut­an att ele­ven själv be­hö­ver va­ra på plats fy­siskt. Till skill­nad från ex­em­pel­vis Sky­pe är den be­tyd­ligt mer in­ter­ak­tiv.

Man kan vri­da på ro­bo­tens hu­vud för att se det man vill ge­nom dess ka­me­ra, räc­ka upp han­den ge­nom att slå på en lam­pa och sig­na­le­ra oli­ka an­sikts­ut­tryck som vi­sar ifall ele­ven till ex­em­pel är glad el­ler fun­der­sam.

Ro­bo­ten kan an­vän­das om en elev är lång­va­rigt sjuk och där­för in­te kan gå till sko­lan, el­ler om från­va­ron på­gått en läng­re tid och ste­get att åter­vän­da kan kän­nas skräm­man­de.

– Den ska in­te er­sät­ta sko­lan ut­an fun­ge­ra som en bryg­ga så att ele­ven kän­ner att den än­då kan hänga med i un­der­vis­ning­en. Det so­ci­a­la sam­spe­let är ock­så vik­tigt. På det här vi­set kan man pra­ta med och se si­na klass­kom­pi­sar. Då kan det kän­nas li­te lät­ta­re att kom­ma tillbaka, me­nar stu­die- och yr­kes­väg­le­da­ren Bon­nie Gabri­els­son.

Finns det in­te risk att ele­ven kän­ner sig mer ut­pe­kad?

– Det är ab­so­lut nå­got vi har tänkt på. Det är in­te sä­kert att al­la kän­ner sig be­kvä­ma med det här. Men det hand­lar ock­så om hur man pre­sen­te­rar det för res­ten av klas­sen, sä­ger Bon­nie Gabri­els­son.

Ele­ven får be­stäm­ma

Fy­ra styc­ken ro­bo­tar an­län­de härom da­gen och tea­met har re­dan ett an­tal ele­ver i åtan­ke som kan va­ra ak­tu­el­la för att få pro­va de.

– Det här är ba­ra en li­ten del av många oli­ka in­sat­ser som kan va­ra ak­tu­el­la, och of­tast är det nå­got helt an­nat än en egen ro­bot. Och fram­för allt är det in­te nå­got som ska er­sät­ta oss i vårt upp­drag, sä­ger spe­ci­al­pe­da­go­gen Ce­ci­lia Hög­berg.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

RO­BOT. A1 har på and­ra håll i värl­den an­vänts av barn som lig­ger på sjuk­hus, och för att mins­ka en­sam­he­ten bland äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.