MER Ökat hot mot po­li­sen

Nu har Ro­te­bro fått en egen öl. Ste­fan Klint som star­tat Sol­len­tu­nas förs­ta och hit­tills en­da micro­bryg­ge­ri ser fram­för sig att al­la kom­mun­de­lar på sikt ska kun­na få en egen öl. – Dröm­men vo­re ett eget bryg­ge­ri i stil med en New York-bygg­nad un­der Stä­ket

Vi i Sollentuna - - Front Page - Text: Pau­li­ne Ce­der­blad

I ntres­set för mat och dryck har all­tid fun­nits där, och Ro­te­bro­bon Ste­fan Klint har länge job­bat gente­mot re­stau­rang­bran­schen. – Jag har all­tid gil­lat öl. Så skaf­fa­de en kom­pis en bryg­ga­re som man ha­de på spi­sen och jag skaf­fa­de di­rekt en li­ka­dan, be­rät­tar han.

Men det var om­ständ­ligt och vän­ner­na in­för­skaf­fa­de snart rik­ti­ga brygg­ma­ski­ner. Och se­dan dess har in­tres­set ba­ra växt.

– Då brygg­de jag öl som vi ba­ra drack hem­ma och bjöd vän­ner på. Men så in­såg jag att jag fak­tiskt har kun­skap om bran­schen och för­sälj­ning.

Nu­me­ra är en del av fa­mil­jens ga­rage om­byggt till ett micro­bryg­ge­ri. Sol­len­tu­na Bryg­ge­ri har of­fi­ci­ellt star­tat och har en­ga­ge­rat bå­de frun Ul­ri­ka och de tre bar­nen.

Här spen­de­rar Ste­fan Klint en kväll i vec­kan ef­ter job­bet och för­fi­nar si­na re­cept och ex­pe­ri­men­te­rar med nya sma­ker.

– Att bryg­ga öl är egent­li­gen in­te sär­skilt svårt – men att få den god är desto svå­ra­re. Det är myc­ket mer ke­mi än jag trod­de. Man mås­te va­ra väl­digt nog­grann med al­la steg och tem­pe­ra­tu­rer.

Upp­vux­en i Sol­len­tu­na

Att det skul­le bli en lo­kal öl kän­des själv­klart. Ste­fan Klint är upp­vux­en på sam- ma ga­ta i Ro­te­bro där han nu som vux­en bor med sin fa­milj. Fle­ra and­ra fa­mil­je­med­lem­mar bor på sam­ma ga­ta.

– Jag gil­lar verk­li­gen det lo­ka­la. Det vo­re fan­tas­tiskt om var­je kom­mun­del i Sol­len­tu­na kun­de få en egen öl i fram­ti­den. Dröm­men vo­re att byg­ga ett eget bryg­ge­ri i stil med en New York-bygg- nad un­der Stä­ket­le­den, sä­ger han och skrat­tar.

Ro­te­bro Pa­le Ale finns nu­me­ra till för­sälj­ning bland an­nat hos Sol­len­tu­na Bow­ling­hall och La Di­ab­las bak­fic­ka. På sikt vill Ste­fan få in Sol­len­tu­na Bryg­ge­ris öl på Sys­tem­bo­la­get.

– Det är gans­ka dyrt så jag vän­tar li­te. För­hopp­nings­vis kan vi säl­ja ölen på Sys­tem­bo­lag i Sol­len­tu­na i slu­tet av näs­ta år.

Tidskrä­van­de brygg­ning

Ste­fan är no­ga med att det ska skyn­das lång­samt, och verk­li­gen bli bra. Ef­ter att en ny öl har bryggts tar det sju vec­kor in­nan den är re­do att sma­kas. Blir den in­te bra, ja då är det ba­ra att bör­ja om och se­dan vän­ta någ­ra vec­kor till in­nan den kan ut­vär­de­ras igen.

– Ro­te­bro Pa­le Ale gjor­de jag om tre gång­er så det tog någ­ra vec­kor. Jag job­bar med en ny öl nu och trod­de att den skul­le bli klar den här om­gång­en, men jag var in­te helt nöjd. Vi gör det här i väl­digt li­ten ska­la så det får ta sin tid.

Men nå­gon am­bi­tion om att bryg­ga värl­dens go­das­te öl finns in­te.

– Det finns det så många som strä­var ef­ter. Jag vill gö­ra en god öl som man vill ha en till av – och att den ska va­ra lo­kal för­stås. Men så­dant kan ju änd­ras. Kan vi nå­gon gång ha ett rik­tigt bryg­ge­ri med ett labb att job­ba med nya sma­ker i kom­mer jag sä­kert tän­ka om.

Att bryg­ga öl är egent­li­gen in­te sär­skilt svårt – men att få den god är desto svå­ra­re. Det är myc­ket mer ke­mi än jag trod­de.

FOTO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

MICRO­BRYG­GE­RI. Ste­fan Klint har gjort i ord­ning en del av ga­ra­get där han bryg­ger öl.

RO­TE­BRO. Ro­te­bro Pa­le Ale finns till för­sälj­ning på ett par stäl­len i Sol­len­tu­na.

HUMLE. Oli­ka sor­ters humle ger oli­ka ka­rak­tär till sma­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.