M om bud­get och S om skol­val

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Ar­ne Öberg, op­po­si­tions­råd (S)

I en in­sän­da­re an­kla­gar det bor­ger­li­ga sty­ret i Sol­na So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm för att vil­ja in­skrän­ka det fria gym­na­si­e­va­let. Det finns in­te någ­ra så­da­na pla­ner. Tvärtom har vi be­to­nat att vägen fram­åt är en of­fen­siv ut­bygg­nad av gym­na­si­e­ka­pa­ci­te­ten, så att fler ele­ver än i dag får ett val som de är nöj­da med. Det in­ne­bär dock att Sol­na, likt många and­ra kom­mu­ner i Stock­holms län, mås­te va­ra med och bi­dra till de sto­ra in­ve­ste­ring­ar som krävs.

Da­gens si­tu­a­tion med högt sök­tryck från ele­ver i he­la lä­net till sko­lor i in­nersta­den in­ne­bär att Stock­holms skat­te­be­ta­la­re får ta ett opro­por­tio­ner­ligt stort eko­no­miskt an­svar. Vad gäl­ler Sol­nas gym­na­si­e­le­ver lä­ser de näs­tan ute­slu­tan­de i en an­nan kom­mun, fram­förallt i Stock­holm. En­dast 13 pro­cent av Sol­nas unga lä­ser på Sol­na gym­na­si­um. Även om Stock­holm får er­sätt­ning för ele­ver­na från si­na re­spek­ti­ve hem­kom­mu­ner kom­pen­se­rar det in­te för bygg­kost­na­der­na i sin hel­het.

För ele­ver­nas skull ef­ter­frå­gar vi so­ci­al­de­mo­kra­ter där­för en ökad sam­ver­kan in­om lä­net och ett ökat an­svars­ta­gan­de från läns­kom­mu­ner­na. Den bor­ger­li­ga dog­men om att över­lå­ta åt mark­na­den att lö­sa al­la pro­blem le­der i prak­ti­ken till att sam­häl­let miss­lyc­kas med att mö­ta ele­ver­nas ef­ter­frå­gan och dröm­mar. Här fin­ner vi den störs­ta in­skränk­ning­en av ele­ver­nas val­fri­het.

Ett sy­stem med fria skol­val för­ut­sät­ter po­li­ti­ker som tar an­svar och gör in­ve­ste­ring­ar i gym­na­sie­sko­lan. Det­ta bor­de de­bat­ten hand­la om, men de sty­ran­de i Sol­na är pas­si­va. In­te hel­ler ett ord om ökad seg­re­ga­tion och öka­de kun­skaps­klyf­tor i lä­net. Här me­nar vi att en vik­tig ut­ma­ning är att stär­ka al­la ele­vers kom­pe­tens­ut­veck­ling, so­ci­a­la och kul­tu­rel­la ka­pi­tal samt de­mo­kra­tis­ka er­fa­ren­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.