Nej till bostäder vid Råsta­sjön

Pla­ner­na på att byg­ga 600–700 bostäder vid Råsta­sjön stop­pas. Markoch mil­jöö­ver­dom­sto­len upp­häv­de i vec­kan Sol­na stads de­talj­plan. Men do­men kan över­kla­gas till Högs­ta dom­sto­len.

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Ef­ter dom­sto­lens ut­slag i mån­dags fi­ra­de nät­ver­ket Räd­da Råsta­sjön med al­ko­hol­fritt bub­bel ut­an­för kom­mun­hu­set.

– Det känns fan­tas­tiskt. Mas­sor av män­ni­skor har i fle­ra år stått i ur och skur och sam­lat nam­nun­der­skrif­ter. Jag är så glad, sä­ger Ann Hägg­mark Bell i nät­ver­ket.

Många trod­de in­te det var sant när be­ske­det kom. Fy­ra års kamp mot kom­mu­nens ju­ris­ter ha­de slu­tat med se­ger. Men Flo­ri­an Reit­mann i Na­tur­skydds­för­e­ning­en Sol­na-Sund­by­berg var vis­ser­li­gen lät­tad men in­te sär­skilt för­vå­nad.

– Det är hår­da reg­ler som styr strand­skyd­det så egent­li­gen kun­de dom­sto­len ba­ra ta ett be­slut. Om de­talj­p­la- nen ha­de god­känts ha­de det stri­dit mot all gäl­lan­de lag­stift­ning, sä­ger han.

Sam­ti­digt som ak­ti­vis­ter­na i Räd­da Råsta­sjön fi­ra­de bör­ja­de sta­dens ju­ris­ter ana­ly­se­ra do­men.

– Dom­sto­len har öpp­nat för ett över­kla­gan­de. Det här är en prin­ci­piellt vik­tig frå­ga. Ut­sla­get läg­ger en död hand över sto­ra de­lar av bo­stads­be­byg­gel­sen i lan­det. Men vi har in­te ta­git ställ­ning till om vi ska över­kla­ga. Det vik­ti­ga är att vi får ett bra av­slut i den här frå­gan och då finns fle­ra al­ter­na­tiv, sä­ger kom- mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M).

Do­men in­ne­bär ock­så att 600– 700 bostäder som skul­le upp­fyl­la Sol­nas åta­gan­den i Stock­holms­för­hand­ling­en har ra­de­rats ut. Sol­na har för­bun­dit sig att byg­ga 4 500 bostäder fram till 2030 i den pla­ne­ra­de tun­nel­ba­ne­lin­jens närhet. Bo­stä­der­na vid Råsta­sjön var den sista pus­sel­bi­ten i den över­ens­kom­mel­sen.

– Vi får ta en ny dis­kus­sion med Stock­holms­för­hand­ling­en och se vad vi kan gö­ra in­om in­flu­ens­om­rå­det vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen vid Are­nas­ta­den, sä­ger Pe­hr Gran­falk.

Vi har in­te ta­git ställ­ning till om vi ska över­kla­ga.

Leif Ol­den­burg FI­RAR. Nät­ver­ket fi­ra­de ut­an­för

stads­hu­set.

KRI­TISK. Ut­sla­get läg­ger en död hand över sto­ra de­lar av bo­stads­be­byg­gel­sen i lan­det, sä­ger Pe­hr Gran­falk (M) om do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.