Kung­en kom på be­sök

Frösun­da ha­de fint be­sök i vec­kan. Freds­forsk­nings­in­sti­tu­tet Sipri fyll­de 50 år och både kung Carl XVI Gustaf och fle­ra mi­nist­rar kom för att hyl­la in­sti­tu­tets freds­ar­be­te.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

På plats fanns bland an­nat riks­da­gens tal­man Ur­ban Ah­lin, ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström och för­svars­mi­nis­ter Peter Hul­tqvist. Men det var na­tur­ligt­vis kung­en som var den vik­ti­gas­te he­ders­gäs­ten.

– Be­sluts­fat­ta­re mås­te ut­gå från fak­ta som är ob- jek­ti­va och tro­vär­di­ga. Sipri är en så­dan käl­la och det är det som har gjort in­sti­tu­tet så fram­gångs­rikt. Po­li­ti­ker i he­la värl­den lä­ser de­ras rap­por­ter. Sipri har bi­dra­git till mö­ten mel­lan par­ter som an­nars kanske in­te skul­le ha ta­lat med varand­ra, sa kung­en i sitt tal.

Sipri (Stock­holm In­ter­na- ti­o­nal Pe­a­ce Re­se­arch In­sti­tu­te) sam­lar in­ter­na­tio­nel­la fors­ka­re från al­la si­dor. Un­der det kal­la kri­get sam­sa­des fors­ka­re från både då­va­ran­de Sov­je­tu­ni­o­nen och USA un­der sam­ma tak.

– Det är det som har gett Sipri så hög tro­vär­dig­het. Vå­ra fak­ta ac­cep­te­ras och ana­ly­se­ras av al­la si­dor, sä­ger Ja­kob Hall­gren, bi­trä­dan­de di­rek­tör på Sipri.

Sipris rap­por­ter når cir­ka 100 mil­jo­ner män­ni­skor var­je år och re­sul­te­rar i drygt 20 000 ar­tik­lar.

– Vi har ska­pat ett in­sti­tut i Sol­na som åt­nju­ter re­spekt i he­la värl­den, sä­ger Ja­kob Hall­gren.

Men trots att an­ta­let kärn­va­pen är be­tyd­ligt läg­re i dag än för någ­ra de­cen­ni­er se­dan är vägen till en be­stå­en­de fred lång. 60 mil­jo­ner män­ni­skor be­fin­ner sig i dag på flykt i oli­ka de­lar av värl­den. In­te se­dan and­ra världs­kri­get har siff­ran va­rit så hög. I Eri­trea, Eti­o­pi­en, Bur­ma, Af­gha­nis­tan och Sy­ri­en på­går lång­va­ri­ga kon­flik­ter som dag­li­gen krä­ver hund­ra­tals män­ni­sko­liv.

– Vi är otro­ligt be­kym­ra­de över de tren­der vi ser i dag. Re­gel­ver­ket i in­ter­na­tio­nel­la re­la­tio­ner har för-

Vi har ska­pat ett in­sti­tut i Sol­na som åt­nju­ter re­spekt i he­la värl­den.

änd­rats ef­ter ex­em­pel­vis Ryss­lands an­nek­te­ring av Krim. Dess­utom har det dykt upp nya ak­tö­rer som IS, sä­ger Ja­kob Hall­gren.

Men trots allt ser han ljus­glim­tar i det glo­ba­la mörk­ret.

– Kli­matav­ta­let i Pa­ris inger hopp och mil­le­ni­e­må­len är i stort sett upp­fyll­da. Fat­tig­do­men sjun­ker och häl­so­ta­len i värl­den har för­bätt­rats. De män­ni­skor som är fat­ti­ga i dag be­fin­ner sig of­tast i kon­flikt­om­rå­den. Det finns hopp, men vi har sto­ra ut­ma­ning­ar framför oss.

FOTO:MI­CHAEL FOLMER

BE­SÖK. Kung­en an­län­der till Sipri i Frösun­da.

TAL. Kung­en be­röm­de Sipris forsk­nings­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.