Strand­pro­me­nad vid Ulvsun­da?

Det kan bli en gång­bryg­ga och strand­pro­me­nad ne­dan­för Bidd­les­berg vid Hu­vuds­ta strand. Ett enigt kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slöt att frå­gan ska ut­re­das.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

Det är in­te of­ta den bor­ger­li­ga Al­li­an­sen stäl­ler sig bakom en so­ci­al­de­mo­kra­tisk mo­tion. Men det var pre­cis vad som hän­de vid det se­nas­te full­mäk­ti­ge­sam­man­trä­det.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Gu­nil­la Åberg och Gös­ta Mårtensson ha­de i en mo­tion fö­re­sla­git att en gång­bryg­ga an­läggs ne­dan­för kvar­te­ret Bidd­les­berg.

– Stran­den ut­med Ulvsun­da­sjön är en fan­tas­tisk till­gång i vår stad. Dess­utom blir det en för­bätt­ring för de bo­en­de som slip­per ha en gång­väg ut­an­för fönst­ret, sa Gu­nil­la Åberg.

I tek­nis­ka nämn­den blev det nej. Kost­na­der­na skul­le bli för höga, an­såg nämn­den och av­slog mo­tio­nen. Men mot al­la odds gick kom­mun­sty­rel­sen emot nämn­den och ställ­de sig bakom för­sla­get.

– Det finns ba­ra ett li­tet pro­blem. En bryg­ga med gång­bro mås­te prö­vas mot strand­skyd­det. Men i den här frå­gan tror jag att var­ken vi el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har någ­ra pro­blem med att upp­hä­va strand­skyd­det, sa kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M).

Tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de Mag­nus Pers­son (C) på­pe­ka­de att det kan bli en kost­sam histo­ria.

– En gång­bryg­ga är in­te all­de­les gra­tis. Vi pra­tar tro- ligt­vis om mil­jon­be­lopp, sa han.

Re­sul­ta­tet blev i al­la fall att full­mäk­ti­ge en­häl­ligt rös­ta­de för att en gång­bryg­ga ska ut­re­das i sam­band med att en de­talj­plan tas fram för he­la om­rå­det.

In­te helt ovän­tat väx­la­des det be­tyd­ligt hår­da­re ord när frå­gan om par­ke­rings­av­gif­ter­na kom upp på dag­ord­ning­en. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Kjell Jo­hans­son ha­de i en mo­tion krävt att av­gif­ter- na på kväl­lar och hel­ger ska tas bort.

– Kan vi in­te un­na vå­ra släk­ting­ar och vän­ner att slip­pa be­ta­la när de kom­mer och häl­sar på oss. Det blir dyrt att va­ra till­sam­mans med nå­gon i Sol­na, sa Jo­hans­son.

Victoria Jo­hans­son (MP) klev upp i ta­lar­sto­len och be­rät­ta­de att hon har en pojk­vän på and­ra si­dan sta­den.

– Hur bär han sig åt kan man und­ra? Jo, han har köpt ett SL-kort.

Mag­nus Pers­son (C) på­pe­ka­de att Sol­na skul­le för­lo­ra 20 mil­jo­ner per år om p-av­gif­ter­na på kväl­lar och hel­ger togs bort.

– Hur det ska be­ta­las näm­ner in­te ens Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i sitt bud­get­för­slag, sa han.

Samt­li­ga par­ti­er ut­om SD rös­ta­de för att av­slå mo­tio­nen.

Stran­den ut­med Ulvsun­da­sjön är en fan­tas­tisk till­gång i vår stad.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

UT­REDS. En gång­bryg­ga vid Bidd­les­berg ska ut­re­das.

DE­BATT. P-av­gif­ter­na togs upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.