Ska isklätt­ra på 100 me­ters höjd

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se 070-78 78 702

Klätt­ring på is runt 100 me­ter upp i luf­ten. En de­le­ga­tion från Sol­na klät­ter­klubb åker i vec­kan upp till Abi­sko för att klätt­ra isklätt­ring och bred­da si­na kun­ska­per in­om äm­net.

– Det är säll­synt med is i Stock­holm och jag trivs väl­digt bra i den mil­jön, sä­ger Tobias Ol­li, vice ord­fö­ran­de i Sol­na KK.

Att klätt­ring bli­vit po­pu­lärt är ing­en un­der­drift. I sam­band med trä­ningstren­den som vux­it fram la­vinar­tat de se­nas­te åren, har även in­tres­set för klätt­ring vux­it re­jält. Nå­got som Sol­na Klät­ter­klubb märkt av. Den 13 år gam­la klub­ben är Sve­ri­ges störs­ta.

– In­tres­set har full­stän­digt ex­plo­de­rat och fle­ra klät­ter­hal­lar har vux­it fram. Det har hänt myc­ket de se­nas­te fem åren och det är stör­re ef­ter­frå­gan nu, sä­ger Tobias Ol­li, vice ord­fö­ran­de och ak­tiv i klub­ben se­dan 2010.

Att få en bra fy­sisk trä­ning för he­la krop­pen och myc­ket bra men­tal trä­ning är driv­kraf­ten, me­nar Tobias.

– Det är myc­ket fo­kus på trä­ning och häl­sa nu­me­ra. Förutom bra trä­ning tror jag många drivs av det men­ta­la med klätt­ring­en. Att vå­ga och tro på sig själv när det ser som svå­rast ut, sä­ger den snart 30-åri­ga Bergs­ham­ra­bon.

Med si­na drygt 700 med­lem­mar är Sol­na klät­ter­klubb en stor ak­tör in­om spor­ten i Stock­holm och Sve­ri­ge. Inom­hus­verk­sam­he­ten be­drivs vid fle­ra klät­ter­cen­ter, bland an­nat i Uppsa­la, Sol­na och vid Te­le­fon­plan. Klub­ben är in­te låst vid en plats, ut­an an­vän­der fle­ra. Un­der de var­ma­re må­na­der­na för­sö­ker SKK att va­ra ut­om­hus så myc­ket som det går.

– Vi har be­dri­vit två pro­jekt i Stock­holm. Ett i Skarpnäck och ett i Bot­kyr­ka. Där vi hjälpt till att rö­ja upp och fixa nya bul­tar. En bra möj­lig­het för oss att kom­ma ut med vå­ra med­lem­mar och sän­ka ni­vån för ut­om­hus­klätt­ring, fort­sät­ter Tobias Ol­li.

Klub­ben be­dri­ver även klät­ter­sko­la och har en grupp för sär­skilt be­hö­van­de. Dess­utom an­ord­nas det täv­ling­ar, and­ra eve­ne­mang

och klät­ter­re­sor. För att ska­pa bredd i klub­ben åker ett par med­lem­mar upp till Abi­sko i slu­tet av den­na vec­ka. Isklätt­ring står på sche­mat i en av Sve­ri­ges nord­li­gas­te na­tio­nal­par­ker.

– Det är förs­ta gång­en vi åker och får kän­na på den mil­jön. Vi för­sö­ker få upp ögo­nen för vå­ra med­lem­mar med så­da­na här event, sä­ger Tobias Ol­li.

I Abi­sko an­ord­nas en så kall­lad is­fes­ti­val nu i vec­kan. Förutom isklätt­ring an­ord­nas det yt­ter­li­ga­re event, cli­nics och eve­ne­mang un­der fes­ti­va­len.

– Abi­sko är en av få plat­ser där bra isklätt­ring finns. Det finns in­te på sam­ma sätt i Nor­den an­nars.

Is kan va­ra väl­dig oför­ut­säg­bart, så gäl­ler det att va­ra all­tid för­be­redd.

– All­ting be­ror på be­döm­ning­ar. Vi be­dö­mer is och håll­bar­het och ef­ter det gör man en av­väg­ning för ris­ken. Och vil­ken väg upp som är bäst läm­pad. Man mås­te även tän­ka på att det kan kom­ma ob­jekt ned­fly­gan­de, sä­ger Tobias Ol­li som sik­tar på att kom­ma upp ett par rep­läng­der (mel­lan 100150 me­ter). För Sol­na KK är det vik­tigt att få nya in­flu­en­ser och syn­vinklar.

– Vi får ett vid­gat per­spek­tiv och vik­ti­ga er­fa­ren­he­ter från isklätt­ring. Det är bra för klub­bens ut­veck­ling om det finns fort­satt in­tres­se, sä­ger Tobias Ol­li som är upp­vux­en i Pa­ja­la och mår bra i fjäll­mil­jön.

– Det är säll­synt med is i Stock­holm och jag trivs väl­digt bra i den mil­jön. In­tres­set för isklätt­ring väx­er he­la ti­den, även i Stock­holm. Jag har bland an­nat fak­tiskt isklätt­rat i Ty­resö.

Pla­ne­ras det fle­ra re­sor?

– Ja, ab­so­lut. Vi har in­te gjort jät­te­myc­ket re­sor ti­di­ga­re och pla­ne­rar där­för att kom­ma ut med klub­ben mer. Ef­ter­frå­gan finns från vå­ra med­lem­mar och så­dant be­hövs för att ska­pa bredd. Vi vill kun­na er­bju­da både högt och lågt, av­slu­tar Tobias Ol­li.

Vi för­sö­ker få upp ögo­nen för vå­ra med­lem­mar med så­da­na här event.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

MOT LAPP­LAND. I da­gar­na bör­jar Abi­sko ice clim­bing fes­ti­val. Tobias Ol­li och någ­ra klubb­kam­ra­ter kom­mer där att få öva isklätt­ring i en na­tur­lig mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.